Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Časopis Farmaceutický obzor

Farmaceutický obzor 1-2/2017 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2017Prehľady a experimentálne práce
Ladislav DUBÁN, Tomáš FAZEKAŠ, Magdaléna FULMEKOVÁ, Ján GAJDOŠÍK, Magdaléna KUŽELOVÁ: Vplyv spolupráce všeobecných lekárov a lekárnikov na kvalitu ich vzťahov a na kvalitu poskytovanej
zdravotnej starostlivosti        
Beata MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Jana ŠTRANGFELDOVÁ, Mária SREBALOVÁ, Tomáš PERÁČEK: Vybrané ekonomicko-právne aspekty dostupnosti liekov v Slovenskej republike        
Súhrny posterov a prednášok
VI. jarná konferencia klinickej farmácie, 19. máj 2017, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave      

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 10-12/2016 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 10-12/2016Správy
XXV. pracovné dni nemocničných lekárnikov a 25. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej (23. – 24. 11. 2016 v Bratislave)        

Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková, Petra Herdová, Anton Vitko: Farmakokinetika a farmakodynamika z pohľadu farmaceutickej technológie (prístup in silico)        
Marián Bernadič: Ingrid Tumová a kol.: Toxikológia pre farmaceutov

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 07:53 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 7-9/2016 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 7-9/2016Prehľady a experimentálne práce
Roman ADAMCZYK: Kandidátské látky rostlinného původu – potenciál a limity fytoterapie u Huntingtonovy choroby


Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov konsolidované znenie (§ 1 – 74, pokračovanie v čísle 10-12)

Posledná úprava Streda, 08 November 2017 12:11 Čítať celý článok...
 

Informácie o predplatnom na rok 2017

E-mail Tlačiť PDF

Vážení čitatelia,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako vydavateľ odborných časopisov LEKÁRSKY OBZOR, FARMACEUTICKÝ OBZOR a OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR je a chce naďalej zostať nositeľom významnej tradície informovania odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré sú jej z hľadiska profilácie ňou poskytovaného vysokoškolského štúdia vlastné. V podmienkach problematického financovania školy preto nebolo jednoduché nájsť cestu, ako udržať vydávanie časopisov, ich vysokú odbornú úroveň a zachovať tak možnosť prezentovať nové poznatky z jednotlivých odborov zdravotníckych vied.

Boli to práve podmienky financovania, ktoré na určitú dobu zneistili prispievateľov, ako aj odberateľov našich časopisov. Za túto situáciu – aj keď finančné zdroje výrazne ovplyvniť nedokážeme, sa ospravedlňujeme. Sme si však vedomí, že pokračovať má zmysel, ani nie tak vo vzťahu k tradícii, ale hlavne kvôli novým poznatkom, ktoré môžu inšpirovať iných a prispieť tak k úrovni zdravotníctva na Slovensku.

Veríme, že súčasné nastavenie kompetencií a vzťahov, administratívnych aj odborných, medzi vydavateľom Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a realizátorom Zdravotníckym vydavateľstvom HERBA, s.r.o je také, aby odborná verejnosť mohla dostať do rúk naše časopisy v aktuálnom čase a s vysokou úrovňou odborného obsahu. Chceme sa spoločne poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a ubezpečiť vás, že urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Cena za jedno číslo OBZORU bola stanovená na 1,90 € s DPH a ročné predplatné je závislé od počtu čísiel ( 12, resp. 4). Objednávky predplatného pre r. 2017 adresujte na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo písomne na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, p.Helena Mešková, Limbová 12, 833 3 Bratislava. Telef. kontakt: 02/59 370 657

Ing. Igor Naňo
Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

Farmaceutický obzor 5-6/2016

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 5-6/2016Prehľady a experimentálne práce
Milan REMKO, Andrej BOHÁČ: Základná terminológia vo farmaceutickej a medicínskej chémii        
Margaréta Šubová, Juraj Sýkora: Gliklazid s riadeným uvoľňovaním – DIAPREL MR 60 mg (gliklazid MR)        
Milan KRIŠKA, Ján GAJDOŠÍK, Andrej DUKÁT, Marián BERNADIČ: Prevencia zlyhania farmakoterapie v bežnej klinickej praxi

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 07:55 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 4/2016 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 4/2016Prehľady a experimentálne práce
Lenka Lašová, Mária Göböová, Juraj Sýkora: Sledovanie správnosti užívania digoxínu z pohľadu farmaceuta vo verejnej lekárni        
Pavlína DOBÁKOVÁ, Juraj SÝKORA, Mária GÖBÖOVÁ: Interakcie rifampicínu        
Desana Matušová: Prípravky z autológnej krvi na Liečbu syndrómu suchého oka

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 07:56 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 3/2016 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 3/2016Prehľady a experimentálne práce
Ivona Malovecká, Gábor Szűcs, Tomáš Fazekaš: Verejné lekárne na Slovensku v rokoch 1998 – 2014        

Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková, Petra Herdová: Rektálne a vaginálne lieky

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 07:56 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 2/2016 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 2/2016Prehľady a experimentálne práce
Eleonora VALLOVÁ: Obraz súdobej starogréckej akademickej medicíny v diele C. Plinia Secunda staršieho Naturalis Historia        

Súhrny prednášok a posterov
V. jarná konferencia klinickej farmácie, 13. 5. 2016, Bratislava         
Pracovný deň Technologickej sekcie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,  16. 6. 2016, Bratislava

Posledná úprava Utorok, 14 Marec 2017 07:56 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 1/2016 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1/2016Prehľady a experimentálne práce
Mária KOLESÁROVÁ, Dalibor KOLESÁR: Neuroprotektívny účinok oxidu dusnatého v CNS (prehľad)        

Súhrny prednášok a posterov
XXIV. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej, 11. 9. 2015, Bratislava       
32. sympózium o nových liekoch – Moderná terapia diabetes mellitus, 16. 10. 2015, Bratislava

Posledná úprava Streda, 08 Marec 2017 11:17 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 11-12/2015

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 11-12/2015Prehľady a experimentálne práce
Denisa LIPTÁKOVÁ, Monika HORNICKÁ, Ľubomír VALÍK: Dojčenské mlieka fortifikované probiotikami        
Alexandra KODADOVÁ, Zuzana VITKOVÁ, Petra HERDOVÁ: Štúdium vplyvu katiónových tenzidov na permeáciu terbinafínu z gélov        
Ružena ČIŽMÁRIKOVÁ, Andrej NÉMETHY, Jindra VALENTOVÁ: Význam stereochémie vo farmakokinetike blokátorov betaadrenergických receptorov        

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 9-10/2015

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 9-10/2015Prehľady a experimentálne práce
Andrea BILKOVÁ, František BILKA, Hana KIŇOVÁ SEPOVÁ, Ingrid PAULIKOVÁ: Adaptácia probiotických laktobacilov na podmienky gastrointestinálneho traktu hostiteľa        

Súhrny prednášok a posterov
IV. jarná konferencia klinickej farmácie, 15. máj 2015, Bratislava        
XLI. lekárnické dni, 2. – 4. 7. 2015, Jasná        
35. technologické dni, 10. – 11. 9. 2015, Jasná        

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2016 10:52 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 6-8/2015

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 6-8/2015Prehľady a experimentálne práce
Ľudmila OZÁBALOVÁ: Hippokrates – zakladateľ medicínskej vedy        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 84 až § 145 a prílohy)        

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 3-5/2015

E-mail Tlačiť PDF

 

Farmaceutický obzor 3-5/2015Prehľady a experimentálne práce

Alžbeta MEDVEĎOVÁ, Adriana STUDENIČOVÁ, Jana KAISEROVÁ, Lucia BIROŠOVÁ: Prečo je Staphylococcus aureus stálou hrozbou?        

Úradné oznamy
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 1 až § 83)    

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 1-2/2015 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Farmaceutický obzor 1-2/2015Úvodník
Magdaléna Kuželová , Ingrid Tumová: Životné jubileum profesora MUDr. Pavla Šveca, DrSc. – 75 rokov

Prehľady a experimentálne práce
Peter KŘENEK: Blokátory vápnikových kanálov a interakcia ich vysokých dávok s endotelínovým 7
Kristína GALKOVÁ, Eva MALÍKOVÁ, Peter VAVRINEC, Eva KRAĽOVÁ, Diana VAVRINCOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zvýšená expresia eNOS môže mať úlohu v metabolickom syndróme indukovanom dlhodobou konzumáciou kolového nápoja        
Eva MALÍKOVÁ, Kristína GALKOVÁ, Martin RUPP, Peter KŘENEK, Ján KLIMAS: Zmenená expresia Hsp90 môže mať úlohu v zlyhávajúcej pravej komore pri monokrotalínom navodenej pľúcnej artériovej hypertenzii

Posledná úprava Utorok, 17 Máj 2016 10:45 Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 12/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Viera KISSOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Karin MÁčALOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER: Glykemická variabilita – súčasť hodnotenia metabolickej kontroly diabetu a jej vplyv na výber vhodnej medikamentóznej liečby        
Andrea MACHYŇÁKOVÁ, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: Extrakcia kumarínov z rastlinných vzoriek pre následnú MIP-SPE extrakciu a HPLC analýzu        
Silvia FIALOVÁ, Iveta ČIČOVÁ, Pavol HAUPTVOGEL, Daniel GRANČAI: Morfologická a fytochemická deskripcia genetických zdrojov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium agg.) z územia Slovenskej a Českej republiky   

Čítať celý článok...
 

Farmaceutický obzor 10-11/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Z farmaceutickej praxe
Juraj Sýkora, Adriana Ďurčanská, Ľubica Slimáková: Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014  – míľnik pre nemocničné lekárenstvo v Európe a na Slovensku        
Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva 2014        
Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva: slovník pojmov   

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 3

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Who's Online

Máme online 15 hostí