Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 10-11/2008 Správa o činnosti Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2008

Správa o činnosti Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2008

E-mail Tlačiť PDF

1. Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike, Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK pripravila v roku 2008 tieto odborné podujatia pre nemocničných lekárnikov
1. Tematický kurz v nemocničnom lekárenstve, Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, 24. 4. - 25. 4. 2008, Bratislava.
2. Diskusné sústredenie v nemocničnom lekárenstve, Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, 25. 9. - 26. 9. 2008.
3. Zasadnutie výboru Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK, Poprad, 10. 11. 10. 2008.
4. XVII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, Bratislava, 5. - 7. 11. 2008.

Cieľom rokovaní nemocničných lekárnikov boli tieto témy
1. Vykonanie prieskumu počtu a personálneho obsadenia nemocničných lekární v roku 2008.
2. Na základe vykonaného prieskumu analýza vývojových tendencií v nemocničnom lekárenstve v rokoch 1993 - 2008.
3. V rámci SLeK spolupráca pri návrhu novelizácie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a vyhlášky č. 198/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax v ustanoveniach týkajúcich sa nemocničných lekární.
4. Vytvorenie pracovnej skupiny nemocničných lekárnikov na spracovanie výkonov nemocničného lekárenstva v rámci Katalogizačnej subkomisie MZ SR pre odbory farmácia a lekárenstvo.
5. Príprava XVII. pracovných dní nemocničných lekárnikov, Bratislava, 5. - 11. 11. 2008.

Prieskum počtu a personálneho obsadenia nemocničných lekární v roku 2008 a vývojové tendencie v nemocničnom lekárenstve v SR v rokoch 1993 - 2008
Legislatívny základ nemocničného lekárenstva bol daný zásadami č. 5/1991 Vest. MZ SR na zriaďovanie a prevádzku nemocničných lekární. Zásady umožnili lôžkovým zariadeniam zriaďovať nemocničné lekárne ako organizačné zložky nemocníc. Prípisom č. 129/1993A zo dňa 8. 1. 1993 bolo stanovené, že dňom 30. 6. 1993 zaniká povolenie pre nemocničné lekárne na predaj liekov a výdaj liekov na lekárske predpisy. MZ SR prípisom č. 1376/1993A zo dňa 17. 5. 1993 odporučilo rozdelenie týchto lekární na verejnú časť a nemocničnú časť za predpokladu, že nevznikne ani jedna z nich ako menej hodnotná, pričom prioritu mala mať nemocničná lekáreň.
Už v roku 1994 vznikla Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK, ktorá začala každoročne organizovať pravidelné pracovné dni nemocničných lekárnikov, v roku 2008 sa uskutočnili už XVII. ročník. 
V roku 1998 uskutočnila Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť počet nemocničných lekární a ich personálne obsadenie. Prieskum dokumentoval existenciu 73 nemocničných lekární, 2 výrobní infúznych roztokov a 1 výdajňu liekov. 39 lôžkových zariadení nemalo vlastnú nemocničnú lekáreň a zásobovali ich verejné lekárne. V nemocničných lekárňach pracovalo celkom 234 farmaceutov a 328 farmaceutických laborantov. V celoslovenskom priemere pracovali v 1 nemocničnej lekárni 3 farmaceuti, 4 farmaceutické laborantky a 4 iní pracovníci, ktorí poskytovali lekárenskú starostlivosť v zariadení ústavnej starostlivosti s priemerným počtom 537 lôžok na jedného farmaceuta.
Prieskum počtu nemocničných lekární a ich personálneho obsadenia v roku 2008
Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK uskutočnila v roku 2008 prieskum zameraný na vývojové trendy v počte a personálnom obsadení nemocničných lekární v Slovenskej republike. Prieskum dokumentoval existenciu 51 nemocničných lekární (pokles v porovnaní s rokom 1998 o 22 nemocničných lekární, t. j. o 30 %), v ktorých pracuje 124 nemocničných lekárnikov (pokles o 110 lekárnikov, t. j. o 47 %) a 176 farmaceutických laborantov (pokles o 152 farmaceutických laborantov, t. j. o 46 %). V celoslovenskom priemere pracuje v 1 nemocničnej lekárni 2,4 farmaceutov, 3,5 farmaceutických laborantiek. Uvedené údaje zahŕňajú len nemocničné lekárne. V počtoch nie je zahrnutých 5 nemocničných lekární transformovaných na verejné lekárne (pozri nižšie). Od roku 1993 je teda evidentný sústavný pokles počtu nemocničných lekární a počet pracovníkov pracujúcich v nemocničných lekárňach, pričom v takmer polovici nemocničných lekární pracuje len 1 nemocničný lekárnik.
V posledných rokoch sa prejavuje výrazná tendencia transformovať existujúce nemocničné lekárne na verejné lekárne zásobujúce vlastnú nemocnicu. Tento proces prebehol v týchto zariadeniach ústavnej starostlivosti: Železničná nemocnica Bratislava, nemocnica Malacky, nemocnica Dunajská Streda, nemocnica Banská Bystrica, nemocnica Trebišov. Podobný proces sa očakáva v nemocnici Poprad.
Uvedené údaje jednoznačne poukazujú na alarmujúci stav nemocničného lekárenstva v Slovenskej republike a potrebu prijať nové legislatívne opatrenia na udržanie a zachovanie poskytovania lekárenskej starostlivosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti v Slovenskej republike. Nemocniční lekárnici v priebehu roku 2008 intenzívne rokovali o uvedenej problematike a vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv a SLeK k intenzívnej diskusii o budúcnosti nemocničného lekárenstva v SR a k prijatiu takých legislatívnych noriem, ktoré jednoznačne umožnia zachovanie a rozvoj poskytovania lekárenskej starostlivosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti. 
Nemocniční lekárnici ako predmet diskusie navrhujú tieto varianty legislatívneho riešenia postavenia nemocničných lekární:
1. Legislatívne umožniť nemocničným lekárňam právo výdaja liekov pre ambulantných pacientov v rozsahu ako verejné lekárne. Uvedený návrh podporujú aj skutočnosti, ktoré sa v súčasnosti reálne vyskytujú v zariadeniach ústavnej starostlivosti. Nemocničné lekárne vydávajú pre ambulantných pacientov lieky skupiny A, realizujú výdaj skupinových nákupov liekov zdravotných poisťovní pre ambulantných pacientov, realizujú mimoriadne dovozy liekov pre ambulantných pacientov. Vydávanie liekov pre ambulantných pacientov nemocničnými lekárňami by bolo detailne legislatívne riešené a vyžadovalo by osobitné povolenie MZ SR.
2. Sprísniť podmienky pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti verejnými lekárňami zariadeniam ústavnej starostlivosti. Podmienkou by bolo jednoznačné dodržiavanie požiadaviek na priestorové a personálne obsadenie nemocničných lekární. Znamená to, že verejná lekáreň by musela mať priestory s rozlohou 110 a 200 m2 a zriadené 3 oddelenia ako nemocničná lekáreň (oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy a oddelenie zdravotníckych pomôcok) a museli by splňať aj požiadavky na personálne obsadenie v zmysle platných predpisov. Dodávky zdravotníckych pomôcok nerealizuje v súčasnosti ani jedna verejná lekáreň (s výnimkou transformovaných nemocničných lekární na verejnú lekáreň). Poskytovanie lekárenskej starostlivosti zariadeniu ústavnej starostlivosti verejnou lekárňou by vyžadovalo osobitné povolenie MZ SR.
3. Ďalšou možnosťou je prísne dodržiavať Výnos MZ SR č. 09812/2008OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálnotechnické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zriadení (Vestník MZ SR, čiastka 32 - 51, ročník 56, dňa 28. 10. 2008), ktorý na s. 293 stanovuje medzi funkčnými priestormi ústavného zariadenia nemocničnú lekáreň. V tomto prípade by bolo potrebné v zákone č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach jednoznačne stanoviť, že nemocničné lekárne nemajú právo verejnosti a verejné lekárne nemajú právo poskytovať lekárenskú starostlivosť zariadeniam ústavnej starostlivosti.

Pracovná skupina nemocničných lekárnikov na spracovanie zdravotných výkonov nemocničného lekárenstva v rámci katalogizačnej subkomisie MZ SR pre odbory farmácia a lekárenstva
Pracovná skupina začala svoju činnosť v auguste 2008 a v roku 2008 sa stretla 4x. 
Vypracovala návrhy registračných listov zdravotných výkonov nemocničných lekárnikov (príprava cytostatík - Dr. J. Sýkora, Dr. L. Macháčková, Mgr. A. Michnová, NOÚ Bratislava, Dr. Zonneschein, OÚSA, ambulantné výkony nemocničných lekárnikov - Dr. Grozmanová, MFN Martin, Dr. Šajbidorová, NOÚ Bratislava, klinická farmácia - Dr. Magulová, FN Nitra). Pripravujú sa ďalšie registračné listy zdravotných výkonov z oblasti prípravy liekov, infúznych roztokov, infúznych zmesí a prípravy parenterálnej výživy (Dr. Rolincová, DFNsP Bratislava, Dr. Ďurčanská, NsP MV SR). Spracované registračné listy budú predložené do konca roka 2008 na MZ SR.
2. Nemocničné lekárenstvo v zahraničí
Zahraničné odborné podujatia nemocničných lekárnikov s účasťou slovenských nemocničných lekárnikov v roku 2008
1. 13th Congress of European Association of Hospital Pharmacists, Maastricht, 27. - 29. február 2008, "Hospital Pharmacists: Added Value for Health". Na podujatí sa zúčastnili 5 nemocniční lekárnici zo SR.
2. Traja nemocniční lekárnici zo SR sa zúčastnili na edukačnom seminári EAHP "Patient Safety; More About Compounding", Krakov, 23. - 25. 5. 2008. Seminár sa zaoberal prípravou cytostatík v nemocničných lekárňach. Na podujatí sa zúčastnili: Mgr. A. Michnová, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., NOÚ, Bratislava a RNDr. T. Zonnenschein, OÚSA, Bratislava.
3. 37. valné zhromaždenie EAHP, 6. - 7. jún 2008, Kodaň, Dánsko. Sekciu nemocničných lekárnikov zastupoval Mgr. A. Némethy z nemocničnej lekárne NOÚ, Bratislava. Správa o zasadnutí bola publikovaná Mgr. Némethym v Lekárnických listov č. 7, 2008, s. 31 a prezentovaná vo forme prednášky na XVII. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, 5. až 7. 11. 2008, Bratislava. 
4. First Global Confrence of Hospital Pharmacy, Bazilej, 30. - 31. august 2008. Sekciu nemocničných lekárnikov SLeK zastupoval PharmDr. P. Púčať z Úseku farmácie a zdravotníckej techniky, ÚVN SNP, Ružomberok. Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. spracoval národný dotazník o nemocničnom lekárenstve v SR ako podklad na rokovanie konferencie. Výsledky konferencie boli prezentované PharmDr. P. Púčaťom na XVII. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, 5. - 7. 11. 2008, Bratislava. 
Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK pripravuje preklad 74 bodov prijatých ako závery konferencie. Závery konferencie budú publikované v slovenskom preklade spolu so slovenským komentárom v slovenských odborných časopisoch v roku 2009. Pri preklade sa bude vychádzať z verzie zverejnenej v časopise AJHP č. 1/2009.
Aktivity Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v EAHP (Európska asociácia nemocničných lekárnikov)
1. V roku 2008 prebehli edukačné aktivity a boli publikované články venujúce sa problematike biologických liekov a podobných biologických liekov (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., PharmDr. Lucia Černušková, CSc.). Prednášková a publikačná činnosť vychádzala zo školiacich materiálov, pripravených EAHP v rámci Európskej akadémie nemocničného lekárenstva "EurAHP Biotechnology Educational Summit, Malta, 3. - 5. 10. 2007:
ČERNUŠKOVÁ, L., SÝKORA, J.: Biologické lieky. Súhrny prednášok a posterov. XXXIV. lekárnické dni, Nový Smokovec, 26. - 28. jún 2008. In: Farm Obz, 2008, roč. 77, č. 7 - 8, s. 193 - 194.
SÝKORA, J., SZÜCSOVÁ, S., ČERNUŠKOVÁ, L.: Biologické lieky a podobné biologické lieky. In: Farm Obz, 2008, roč. 77, č. 5, s. 109 - 115.
SZÜCSOVÁ, S., SÝKORA, J., ČERNUŠKOVÁ, L.: Systém kvality v nemocničných lekárňach. In: Farm Obz, 2008, roč. 77, č. 5, s. 122 - 124.
SÝKORA, J.: Biologické lieky v onkológii. In: Onkológia (Bratisl.). ISNN 13368176, 2008, roč. 3, č. 3, s. 182 - 186.
2. Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. je členom redakčnej rady časopisu European Journal of Hospital Pharmacy - Practice Edition.
Každá nemocničná lekáreň v SR dostáva bezplatne dva časopisy EAHP: European Journal of Hospital Pharmacy - Practice, European Journal of Hospital Pharmacy - Science.
3. Predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. bol v júni 2008 na valnom zhromaždení EAHP v Kodani zvolený do európskeho výboru EAHP na 2ročné funkčné obdobie.
4. doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc. sa ako člen výboru EAHP aktívne zúčastnil na 12. kongrese nemocničních lékarniků, Hradec Králové, 14. - 15. 11. 2008, kde vystúpil s prednáškou: Európska asociácia nemocničných lekárnikov.
Pripravované domáce odborné podujatia pre nemocničných lekárnikov v roku 2009
1. Tematický kurz v lekárenstve pre nemocničných lekárnikov (Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, číslo akcie 1 3258) je naplánovaný na 19. 20. 2. 2009. 
2. Diskusné sústredenie pre nemocničných lekárnikov, Katedra lekárenstva FZŠŠ SZU, II. polrok 2009.
3. Tematický kurz pre farmaceutických laborantov pracujúcich v nemocničných lekárňach.
4. XVIII. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 4. - 6. 11. 2009, Bratislava.
Pripravované zahraničné odborné podujatia pre nemocničných lekárnikov v roku 2009
1. 14th Congress of European Association of Hospital Pharmacists, Barcelona, 25. - 27. marec 2009, "IT & Automation for the hospital pharmacists - tools for better care".
2. Foundation seminar EAHP za účasti 2 - 3 nemocničných lekárnikov zo SR v roku 2009 vo Vilne, Litva.

Záver

Činnosť Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v roku 2008 dokumentujú početné aktivity nemocničných lekárnikov doma a v zahraničí. Prieskum počtu a personálneho obsadenia nemocničných lekární v SR v roku 2008 však jednoznačne potvrdil nevyhnutnosť širokej diskusie o ďalšom smerovaní nemocničného lekárenstva v SR a okamžitého prijatia nových legislatívnych noriem umožňujúcich existenciu a rozvoj poskytovania lekárenskej starostlivosti v zariadeniach ústavnej starostlivosti v SR.


doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SleK

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 13:23  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri