Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2010 11-12/2010 Činnosť Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2010 a XIX. pracovné dni nemocničných lekárnikov

Činnosť Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK za rok 2010 a XIX. pracovné dni nemocničných lekárnikov

E-mail Tlačiť PDF

Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK realizovala v roku 2010 nasledovné činnosti a zapojila sa do nasledovných projektov:
1.    Prieskum personálneho obsadenia nemocničných lekární v SR.
2.    PHIS projekt – Pharmaceutical Health Information System.
3.    Výkony nemocničného lekárenstva v katalógu zdravotných výkonov.
4.    Európsky prieskum nemocničného lekárenstva.
5.    Účasť nemocničných lekárnikov na odborných podujatiach organizovaných Európskou asociáciou nemocničných lekárnikov (EAHP).
6.    XIX. pracovné dni nemocničných lekárnikov,
10. – 12. 11. 2010 v Bratislave.

1. Prieskum personálneho obsadenia nemocničných lekární v SR

Prieskum personálneho obsadenia nemocničných lekární v SR bol vykonaný dotazníkovou formou počas roka 2010. Jeho cieľom bolo aktualizovať pre potreby Sekcie zoznam nemocničných lekární v Slovenskej republike, zistiť aktuálny počet farmaceutov pracujú­cich v nemocničných lekárňach, pripraviť menný zoznam členov Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK pre potreby volieb do orgánov Sekcie na funkčné obdobie 2010 – 2014 a vytvoriť aktuálny adresár nemocničných lekární.

Výsledky prieskumu ukázali, že roku 2010 poskytovalo lekárenskú starostlivosť v nemocničnom lekárenstve 50 nemocničných lekární. Ďalších 11 lekár­ní boli verejné lekárne, ktorých podstatnou činnosť bolo aj poskytovanie nemocničnej lekárenskej starostlivosti, a všetky tieto verejné lekárne vznikli formou legislatívnej zmeny z nemocničnej lekárne. Prevádzkovateľmi 8 z týchto 11 verejných lekární sú zariadenia ústavnej starostlivosti (Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava; Fakultná nemocnica s poliklini­kou Milosrdní bratia, s.r.o., Bratislava; Trnávka, s.r.o., Železničná lekáreň Bratislava; Nemocnica Malacky, Nemocničná, a.s.; NsP Dunajská Streda; Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Nemocnica Poprad, a.s.; NsP Trebišov, a.s.) a 3 verejné lekárne prevádzkujú iné subjekty ako tie, ktoré prevádzkujú zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti (Mestská nemocnica, Bánovce nad Bebra­vou; Nemocnica Handlová 2. súkromná nemocnica, s.r.o.; Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jé­gého Dolný Kubín).

V celom súbore 61 lekární (50 nemocničných lekární + 11 verejných lekární) pracovalo 159 farmaceutov, z nich bolo 150 členmi Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK.

2. PHIS projekt – Pharmaceutical Health Information System

Vybraní členovia Sekcie pokračovali roku 2010 v spolupráci s PharmDr. J. Mazagom, riaditeľom ŠÚKL a vedúcim projektu PHIS v projekte PHIS – Pharmaceutical Health Information System (NOÚ Bratislava – RNDr. E. Šajbidorová, Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava – RNDr. T. Zonnenschein, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Staré Mesto – PharmDr. A. Vachulová, NsP Považská Bystri­ca – PharmDr. Haviar, NsP FDR Banská Bystrica – Mgr. K. Čupková, NsP FN Martin – PharmDr. E. Grozma­nová, FNsP SNP Ružomberok – PharmDr. P. Púčať, NsP Poprad – PharmDr. E. Rybáková, FN Košice – PharmDr. M. Šimonkayová).

Cieľom projektu PHIS bolo získanie základných informácií o systéme cenotvorby a obstarávania liekov v nemocničnom sektore pre členské krajiny EÚ. PharmDr. P. Púčať, reprezentant Sekcie NL z Odboru farmácie a zdravotníckej techniky, FNsP Ružomberok, reprezentoval Sekciu NL SLeK na medzinárodnej konferencii PHIS vo februári 2010 v Bratislave.

PharmDr. J. Mazag vystúpil na XIX. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov s prednáškou: PHIS projekt – aktuálny stav a prvé výsledky. Súčasne už v októbri 2010 zaslal Sekcii v tlačenej podobe PHIS Pharma Report.

3. Výkony nemocničného lekárenstva v katalógu zdravotných výkonov

V priebehu roka 2010 členovia Sekcie pod vedením predsedu Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK upra­vili na základe pripomienok katalogizačnej komisie MZ SR pre zdravotné výkony pracovné listy týkajúce sa nemocničného lekárenstva. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov, bol v novembri 2010 predložený na vnútrorezortné pripomienkové konanie na MZ SR (číslo materiálu: Z54016/2010-KM zo dňa 26. 10. 2010).

4. Európsky prieskum nemocničného lekárenstva

Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK (PharmDr. Adriana Ďurčanská, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.) pripravila roku 2010 slovenský preklad dotazníka EAHP určeného na prieskum nemocničného lekáren­stva v členských krajinách EAHP. Dotazník obsahuje 87 otázok a pokrýva všetky aspekty poskytovania lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni. V spolupráci s Odborom farmácie, Sekcia farmácie a liekovej politiky MZ SR (riaditeľ odboru RNDr. J. Slaný, CSc.) bol dotazník v novembri 2010 rozoslaný na riaditeľstvá 61 nemocníc v SR. Výsledky dotazníka budú vyhodnotené v spolupráci s EAHP roku 2011.

5. Účasť nemocničných lekárnikov na odborných podujatiach organizovaných Európskou asociáciou nemocničných lekárnikov (EAHP) roku 2010

a)    15th Congress of European Association of Hospital Pharmacists, marec 2010, Nice, Francúzsko. Na podujatí sa zúčastnilo rekordných 30 nemocničných lekárnikov zo SR.
b)     Seminár „Logistics of pharmaceuticals in hospitals“, Riga, Lotyšsko, 14. – 16. máj 2010. Na podujatí sa zúčastnili 2 nemocniční lekárnici zo SR (PharmDr. Adriana Ďurčanská, nemocničná lekáreň, Nemocnica sv. Michala Bratislava, Mgr. Martina Gazdaricová, nemocničná lekáreň, NOÚ Bratislava). Poznatky získané na podujatí prezentovali účastníci na XIX. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, Bra­tislava, 10. – 12. 11. 2010.
c)    40. valné zhromaždenie EAHP, 11. – 13. jún 2010, Lugano, Švajčiarsko. Na valnom zhromaždení sa zúčastnila ako národný delegát zo SR PharmDr. Vlasta Gombárová, nemocničná lekáreň, NOÚ Bratislava. Informácie z podujatia prezentovala na XIX. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, Bratislava, 10. – 12. 11. 2010.
d)     Európska akadémia nemocničného lekárenstva „Aspects of compounding BEAM Summit“, 23. až 26. 9. 2010, Haag, Holandsko. Na podujatí sa zo SR zúčastnili doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva LF SZU a nemocničná lekáreň NOÚ Bratislava, a PharmDr. Adriana Ďurčanská, Ne­mocnica sv. Michala Bratislava. Poznatky získané na podujatí prezentovali účastníci na XIX. pracovných dňoch nemocničných lekárnikov, Bratislava, 10. – 12. 11. 2010.
e)    Ďalšie aktivity Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK v EAHP (Európska asociácia nemocničných lekárnikov):
– Dr. Sýkora je členom redakčnej rady časopisu European Journal of Hospital Pharmacy – Practice Edition. Každá nemocničná lekáreň v SR dostáva bezplatne dva časopisy EAHP: European Journal of Hospital Pharmacy – Practice, European Jour­nal of Hospital Pharmacy – Science.

–    Predseda sekcie nemocničných lekárnikov SLeK Dr. Sýkora je členom medzinárodného výboru Sekcie nemocničných lekárnikov EAHP. Aktívne sa zapája do projektu Pharmine spolufinan­covaného Európskou komisiou. V rámci projektu sa pracovná skupina EAHP venuje analýze špe­cializácie farmaceutov v nemocničnom lekáren­stve v jednotlivých európskych krajinách s cieľom dosiahnuť harmonizáciu v špecializácii nemoc­ničné lekárenstvo na úrovni EÚ. Dr. Sýkora bol zapojený aj do pracovnej skupiny pre prípravu dotazníka na vykonanie prieskumu stavu nemocničného lekárenstva v Európe roku 2010.

6. XIX. pracovné dni nemocničných lekárnikov, 10. – 12. 11. 2010

Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK pripravila XIX. pracovné dni nemocničných lekárnikov, ktoré sa uskutočnili 10. – 12. 11. 2010 v Bratislave a zúčastnilo sa na nich 111 lekárnikov.

XIX. pracovné dni nemocničných lekárnikov otvoril doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., predseda Sekcie NL SLeK. Prvý rokovací deň odzneli prednášky: Nemocničné lekárenstvo 2010 (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., predseda Sekcie NL SLeK), Valné zhromaždenie Európ­skej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP General Assembly, Lugano, Švajčiarsko, 11. – 13. jún 2010) (PharmDr. Vlasta Gombárová, nemocničná lekáreň, Národný onkologický ústav Bratislava), Bazilejské remi­niscicencie a realita nemocničnej lekárne (PharmDr. Pavol Púčať, Ústredná vojenská nemocnica SNP – Fakultná nemocnica Ružomberok), Ďalšie vzdelávanie farma­ceutov a farmaceutických laborantov (doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof., Katedra lekárenstva, Lekárska fakulta SZU Bratislava), PHIS projekt – aktuálny stav a prvé výsledky (PharmDr. Ján Mazag, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava), Aktuálne otázky farma­ceutickej a zdravotníckej legislatívy (RNDr. Jozef Slaný, CSc., Odbor farmácie, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR), Kauza nemocnice v To­poľčanoch (PharmDr. Emil Polin, nemocničná lekáreň NsP Topoľčany), Panelová diskusia k aktuálnym otázkam nemocničného lekárenstva v SR (RNDr. Jozef Slaný, CSc., Odbor farmácie, Sekcia farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR, doc. RNDr. Silvia Szücsová, CSc., mim. prof., Katedra lekárenstva, LF SZU Bratislava, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., predseda Sekcie NL SLeK, PharmDr. Ján Mazag, riaditeľ, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, Mgr. Katarína Čupková, vedúca lekárne, FNsP FDR Banská Bystrica, PharmDr. Eva Grozmanová, vedúca nemocničnej lekárne, FN Martin, PharmDr. Eva Rybáková, vedúca lekárne, Nemocnica Poprad, a.s., RNDr. Oľga Srníková, vedúca nemocničnej lekárne, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, RNDr. Eleonóra Šajbidorová, vedúca nemocničnej lekárne, Národný onkologický ústav Bratislava, RNDr. Tibor Zonnenschein, vedúci lekárne, OÚSA Bratislava).

Na druhý rokovací deň odzneli prednášky: Pokroky v logistike liekov (2010 Academy Seminar: „Logistics of pharmaceuticals in hospitále“, Európska asociácia nemocničných lekárnikov, EAHP, Riga, Lotyšsko, 14. – 16. 5. 2010) Mgr. Martina Gazdaricová, nemocničná lekáreň, Národný onkologický ústav Bratislava), Význam generických liekov v liekovej politike (PharmDr. Ivan Kraszko, Mylan, s.r.o., Bratislava), Mýty a legendy v ATB (doc. MUDr. Karel Urbánek, PhD., Ústav farmakologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc), Vplyv parenterálnej výživy na C-reaktívny proteín v akútnej pankreatitíde (PharmDr. Vasil Šatnik, lekáreň Biopharma Banská Bystrica), LMWH v profylaxii a terapii VTE (fakty, klinické skúsenosti, nové poznatky) (PharmDr. Peter Žák, lekáreň Nemocničná, nemocnica Malacky), Torisel (temsirolimus) (PharmDr. Vlasta Gombárová, nemocničná lekáreň, Národný onkolo­gický ústav Bratislava), Bevacizumab, rituximab, trastu­zumab – farmaceutická a farmakologická charakte­ristika moderných biologických liekov (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva LF SZU a Nemoc­ničná lekáreň NOÚ Bratislava), Bevacizumab, trastu­zumab, rituximab – najdôležitejšie klinické aspekty ich používania (MUDr. Eva Bednárová, MUDr. Peter Pichňa, CSc., Roche Slovakia Bratislava), Odporúčané očkovania v lekárnickej praxi v súčasnosti (MUDr. Jarmila Pertináčová, Oddelenie epidemiológie infekčných chorôb, RÚVZ Bratislava), Súčasný systém financovania nemocníc zdravotnými poisťovňami a zmena nemocníc na akciové spoločnosti (Ing. Ján Špaček, Národný onkologický ústav Bratislava), Ako vytvoriť nové IPL v súlade s QMS? The establishment of new compounding process for small scale nonsterile solutions in hospital pharmacy: the propranolol oral solution (BEAM 2010: „Aspects of compounding“, Európska asociácia nemocničných lekárnikov (EAHP), Haag, Holandsko, 23. – 26. 9. 2010) (PharmDr. Adriana Ďurčanská, nemocničná lekáreň, Nemocnica sv. Michala Bratislava, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva LF SZU a nemocničná lekáreň, NOÚ Bratislava), Európsky prieskum nemocničného leká­renstva 2010 (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., Katedra lekárenstva LF SZU a nemocničná lekáreň NOÚ Bratislava, PharmDr. Adriana Ďurčanská, nemocničná lekáreň, Nemocnica sv. Michala Bratislava).

Tretí rokovací deň podujatia odzneli prednášky a boli prerokované nasledovné témy: Liečivá používa­né pri terapii epilepsie – čo je nové za posledné roky (PharmDr. Lucia Černušková, CSc., Katedra lekárenstva, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Racionálna ATB politika v nemocnici – multidisciplinárny prístup (MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD., II. onkologická klinika, Lekárska fakulta UK a Národ­ný onkologický ústav Bratislava), Úprava dávkových režimov na základe TDM u kriticky chorých pacien­tov (PharmDr. Mária Göbőová, doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.*, doc. MUDr. Alena Ďurišová, CSc., MUDr. E. Martišová, MUDr. P. Vahala (FN Nitra, *FaF UK Bratislava)), Správa o hospodárení Sekcie NL SLeK roku 2010 (RNDr. Oľga Srníková, sekretár Sekcie NL SLeK), Návrh a schválenie rozpočtu Sekcie NL SLeK na rok 2010 (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., predseda Sekcie NL SLeK, RNDr. Oľga Srníková, sekretár Sekcie NL SLeK), Voľby do orgánov SLeK a Sekcie nemocnič­ných lekárnikov SLeK (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., predseda Sekcie NL SLeK, PharmDr. Adriana Ďurčanská), Vyhodnotenie a závery XIX. pracovných dní nemocničných lekárnikov (doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., predseda Sekcie NL SLeK, RNDr. Peter Slivko, CSc., MPH, NL NsP Spišská Nová Ves).

Na záver prijali účastníci závery pracovných dní.

Závery XIX. pracovných dní nemocničných lekárnikov, 10. – 12. 11. 2010:

1. Aktuálna situácia v nemocničnom lekárenstve – transformácia nemocničných lekární na verejné, pre­vádzkovanie verejných lekární zariadeniami ústavnej starostlivosti. Prijatie novely Zákona o liekoch a zdra­votníckych pomôckach 140/1998 Z. z., ktorá s účinnos­ťou od 1. 12. 2009 jednoznačne umožňuje zariadeniam ústavnej starostlivosti prevádzkovať verej­né lekárne, značne akcelerovalo snahu týchto zariadení transformovať nemocničné lekárne na verejné lekárne, ktoré zásobujú nemocnice. Prieskum počtu a per­sonálneho obsadenia nemocničných lekární, ktorý roku 2010 organizovala Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK, ukázal, že v súčasnosti je v SR v prevádzke 50 nemocničných lekární a 11 verejných lekární vzniknutých transformáciou z pôvodne nemocničných lekární. Tieto verejne lekárne tvoria 18 % celkového počtu 61 lekární evidovaných Sekciou. Účastníci XIX. pracovných dní nemocničných lekárnikov po širokej diskusii zastávajú názor, že v ďalšej novele Zákona č. 140/1998 Z. z. je potrebné zabezpečiť, aby zostali zachované samostatné nemocničné lekárne a aby boli nemocničné lekárne zriadené v každom zariadení ústavnej starostlivosti. Ak to nebude možné, nemocniční lekárnici navrhujú, aby nemocničnú lekáreň prevádzkovala povinne každá nemocnica s počtom postelí vyšším ako 200. Zariadeniam ústav­nej starostlivosti s nižším počtom postelí ako 200 môže potom poskytovať lekárenskú starostlivosť verejná lekáreň, ktorá spĺňa aj podmienky nemoc­ničnej lekárne (prípade nová forma lekárne – nemocničná lekáreň s právom verejnosti). V každom prípade musia tieto dve formy lekární spĺňať aktuálne podmienky na priestorové a materiálové vybavenie a personálne obsadenie nemocničných a verejných lekární podľa Vyhlášky 198/2001 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK požaduje, aby MZ SR a ŠÚKL už aj v súčasnosti striktne požadovali dodržiavanie týchto podmienok. Znamená to, že verejná lekáreň záso­bujúca nemocnicu musí mať minimálne priestorové vybavenie s plochou najmenej 310 m2 (t. j. 110 m2 a 200 m2), musí mať v prevádzkovom poriadku uve­dené zriadenie minimálne troch oddelení pre nemocničnú časť (oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy liekov a oddelenie zdravotníc­kych pomôcok). Minimálne personálne obsadenie nemocničnej časti musia tvoriť 3 farmaceuti a 4 far­maceutickí laboranti. Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK zastáva názor, že v pripravovanej novele Vyhláš­ky 198/2001 Z. z. o požiadavkách na správnu lekáren­skú prax nie je potrebné zásadne meniť ustanovenia tykajúce sa minimálneho priestorového a materiálo­vého vybavenia a personálneho obsadenia nemocnič­ných lekární (pozri vyššie). Nemocniční lekárnici upozorňujú, že poskytovanie lekárenskej starostli­vosti zariadeniam ústavnej starostlivosti je v súčas­nosti veľmi neprehľadné a netransparentné a je nevyhnutné okamžite legislatívne upraviť túto problematiku, aby sa predišlo ďalšiemu organi­zač­nému, ale i finančnému chaosu. Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK vytvorila pracovnú skupinu pre novelizáciu Zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a Vyhlášky č. 198/2001 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax v zložení: PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., vedúci pracov­nej skupiny, RNDr. A. Škrinárová, zástupkyňa, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. P. Púčať, PharmDr. E. Rybáková, RNDr. O. Srníková, doc. RNDr. S. Szücsová, CSc., mim. prof., RNDr. T. Zonneschein, PharmDr. A. Ďurčanská.

2. Výkony nemocničného lekárenstva v katalógu zdravotných výkonov. Nemocniční lekárnici uvítali, že MZ SR predložilo v novembri 2010 na vnútrorezortné pripomienkovanie Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotných výkonov. Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK vyvinie maximálne úsilie, aby roku 2011 došlo k fi­nančnému ohodnoteniu výkonov zo strany zdravot­ných poisťovní a aby aj nemocničné lekárne začali vykazovať tieto výkony na úhradu zdravotným poisťovniam.

3. Zoznam nemocničných lekární a verejných lekární zásobujúcich nemocnice 2010. Personálne obsadenie a zoznam členov Sekcie nemocničných lekární 2010. Vypracovanie definitívnych zoznamov zabezpečí pracovná skupina v zložení: PharmDr. A. Ďurčanská, vedúca pracovnej skupiny, doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., zástupca, Mgr. Andrej Némethy, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. A. Ďurčanská (Bratislavský a Nitriansky kraj), PharmDr. D. Murínová (Trnavský kraj), PharmDr. V. Haviar, Mgr. A. Púryová (Trenčiansky kraj), Mgr. K. Čupková (Banskobystrický kraj), PharmDr. E. Grozmanová (Žilinský kraj), PharmDr. E. Rybáková, PharmDr. Z. Obšatníková, PharmDr. M. Posilná (Prešovský a Košický kraj). Zoznamy budú rozoslané v elektronic­kej podobe všetkým lekárňam.

4. Príprava volieb do orgánov Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK roku 2010. Pracovná skupina v zložení: PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., vedúci pracov­nej skupiny, PharmDr. A. Ďurčanská, zástupca, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. P. Púčať, RNDr. O. Srníková, RNDr. A. Škrinárová, RNDr. T. Zonneschein, Mgr. A. Némethy, PharmDr. V. Gombárová, Mgr. M. Gazdaricová, zabezpečí realizáciu a vyhodnotenie volieb do orgánov Sekcie nemocnič­ných lekárnikov na funkčné obdobie 2010 – 2014.

5. Terminológia a klasifikácia zdravotníckych pomôcok pre potreby nemocničných lekární v SR. Bola zriadená pracovná skupina v zložení: PharmDr. E. Grozmanová, vedúca pracovnej skupiny, RNDr. A. Vachulová, zástupkyňa, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. Krchová, PharmDr. Ľ. Madunická, PharmDr. P. Púčať, na vypracovanie terminológie a klasifikácie zdravotníckych pomôcok pre potreby nemocničných lekární v SR.

6. Účastníci pracovných dní sa dohodli aj na zriadení ďalších odborných pracovných skupín: pracovná skupina pre antibiotiká (PharmDr. P. Žák), pracovná skupina pre kategorizáciu liečiv a liekov a financovanie nemocničných lekární (doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc., PharmDr. D. Murínová), pracovná skupina pre prípravu liekov (PharmDr. M. Rolincová), pracovná skupina pre prípravu cytostatík (RNDr. T. Zonneschein, RNDr. L. Macháčková).

7. Projekt PHIS Hospital Pharma (dotazníkový prieskum systému cenotvorby a obstarávania liekov v nemocničnom sektore pre členské krajiny EÚ). Pracovná skupina v zložení: PharmDr. P. Púčať, vedúci pracovnej skupiny, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: Mgr. K. Čupková, PharmDr. V. Haviar, PharmDr. E. Rybáková, RNDr. E. Šajbidorová, PharmDr. M. Šimonkayová) pripraví na XX. pracovné dni nemocničných lekárnikov návrh možných výstu­pov z projektu PHIS pre prax v SR.

8. Príprava a organizácia vzdelávania nemocnič­ných lekárnikov. Pracovná skupina v zložení: doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc., vedúci pracovnej skupiny, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. L. Černušková, CSc., PharmDr. A. Ďurčanská, Mgr. M. Gazdaricová, PharmDr. M. Göbőová, PharmDr. V. Kákošová, Mgr. A. Némethy, PharmDr. P. Púčať, PharmDr. M. Rolincová. Účastníci sa dohodli na vytvorení základnej siete výučbových nemocničných lekární. Záujem prejavili nemocničné lekárne: FN Martin, FN Ružomberok, Nemocnica Poprad, FNsP FDR Banská Bystrica, UN Košice, DFNsP Bratislava, UNB Bratislava – pracovisko Kramáre, NOÚ Bratisla­va, OÚSA Bratislava.

9. Webová stránka Sekcie nemocničných lekárni­kov a zverejňovanie prednášok z odborných podujatí nemocničných lekárnikov na internete. Pracovná skupina v zložení: doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc., PharmDr. A. Ďurčanská, Mgr. A. Némethy.

10. Prieskum EAHP o stave špecializácie „ne­mocničné lekárenstvo“ v členských krajinách EAHP (Projekt Pharmine). Na projekte sa za Sekciu nemocničných lekárnikov SLeK budú aktívne zúčast­ňovať: doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc., a PharmDr. L. Černušková, CSc.

11. Prieskum nemocničného lekárenstva v Európe: projekt EAHP Hospital Pharmacy Survey 2010. Pracovná skupina v zložení: doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc., vedúci pracovnej skupiny, PharmDr. A. Ďurčanská, zástupkyňa, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. A. Ďurčanská (Brati­slavský a Nitriansky kraj), PharmDr. D. Murínová (Trnavský kraj), PharmDr. V. Haviar, Mgr. A. Púryová (Trenčiansky kraj), Mgr. K. Čupková (Banskobystrický kraj), PharmDr. E. Grozmanová (Žilinský kraj), PharmDr. E. Rybáková, PharmDr. Z. Obšatníková, PharmDr. M. Posilná (Prešovský a Košický kraj), Mgr. M. Gazdaricová, Mgr. A. Némethy, zabezpečí zber údajov v SR, ich zaslanie do EAHP na centrálne spracovanie a bude vyhodnocovať výsledky prieskumu za SR.

12. 41. valné zhromaždenie EAHP, jún 2011, Dub­lin, Írsko. Sekciu nemocničných lekárnikov SLeK bude zastupovať Mgr. A. Némethy, nemocničná lekáreň NOÚ Bratislava.

13. Rozpočet Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK na rok 2011. Členovia Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK schválili rozpočet Sekcie na rok 2011. Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť Sekcie roku 2011, na činnosť jednotlivých pracovných skupín, na organizáciu XX. pracovných dní, na člen­stvo Sekcie v EAHP a na účasť delegáta Sekcie na valnom zhromaždení EAHP roku 2011.

14.    XX. pracovné dni nemocničných lekárnikov sa uskutočnia v dňoch 9. – 11. 11. 2011 v Bratislave. Prípravu XX. pracovných dní nemocničných lekárni­kov zabezpečí pracovná skupina v zložení: doc. PharmDr. J. Sýkora, CSc., vedúci pracovnej skupiny, PharmDr. V. Gombárová, zástupkyňa, ďalšie základné zloženie pracovnej skupiny: PharmDr. A. Ďurčanská, A. Némethy, RNDr. O. Srníková, Mgr. M. Gazda­ricová.


V Bratislave 12. 11. 2010

Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
predseda
Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri