Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 4/2008 Uplatnenie farmakoekonomiky v procese stanovovania úhrad za lieky II. Predpoklady uplatnenia farmakoekonomiky v rozhodovacích procesoch

Uplatnenie farmakoekonomiky v procese stanovovania úhrad za lieky II. Predpoklady uplatnenia farmakoekonomiky v rozhodovacích procesoch

E-mail Tlačiť PDF

Ako vyplynulo z prezentovanej východiskovej situácie a analýzy platnej legislatívy, regulačné procesy v rámci liekovej politiky, ktoré sa uplatňujú pri stanovovaní úhrad za lieky, ponúkajú dostatočnú legislatívnu, technickú a administratívnu oporu pre faktickú implementáciu farmakoekonomických kritérií v procese rozhodovania. Na základe čiastkových úprav a upresnení v príslušných vykonávacích predpisoch možno bezprostredne poveriť príslušnú odbornú spoločnosť alebo inú organizáciu, či spôsobilé osoby vypracovaním vykonávacích pokynov a následným vyhotovením expertných posudkov.
Kľúčové slová: farmakoekonomika - lieková politika - kategorizácia - zdravotné poistenie.

USE OF PHARMACOECONOMICS IN THE PROCESS OF ASSESMENT OF DRUG PAYMENT II. PREREQUISITES FOR USE OF PHARMACOECONOMICS IN DECISION PROCEDURE

As follows from previously presented initial situation and the analysis of legislation being in force (see previous paper published in this journal), the regulation processes in drug policy used in fixing of drug payment provide sufficient legislative, technical and administrative support for effective imple--mentation of pharmacoeconomic criteria in decision procedure. On the basis of partial amendment and specification of executive regulations it is immediately possible to charge competent special institute, organisation or bodies with elaboration of executive instructions and subsequent drawing up of expert reports.
Key words: pharmacoeconomics - drug policy -categorization - health insurance.

D. TOMEK

 

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 13:47  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri