Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Elena Nemčeková

E-mail Tlačiť PDF

Pochádzala z Vrútok a vyštudovala na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave odbor biochémia. Po promócii na základe výberového konania nastúpila v roku 1990 na internú vedeckú prípravu na Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UK v Martine.  S jej príznačným mládežníckym elánom sa zapojila do vedeckej, výchovno-vzdelávacej, ale i organizátorskej činnosti. Vďaka svojej priateľskej povahe a pracovitosti sa veľmi rýchlo asimilovala s kolektívom tohto ústavu.

Na školiacom pracovisku sa začala zaoberať riešením vzťahu medzi chemickou štruktúrou xantínových derivátov a ich vplyvom na obranné reflexy dýchacích ciest.

Vo svojich prvých prácach, ktoré riešila a uverejnila v úzkej spolupráci s farmaceutickými chemikmi, biochemikmi a farmakológmi, študovala zmeny kašľového reflexu, ktoré boli vyvolané teofylínom. Neskoršie analyzovala vplyv nových xantínových derivátov na dýchacie cesty experimentálnych zvierat a sledovala bronchodilatačnú aktivitu xantínov substituovaných v polohe 7 ich štruktúry. Sériu týchto prác zavŕšila prácou o antitusickej aktivite teofylínu. Týmto získala značnú časť experimentálnych výsledkov potrebných na vypracovanie dizertácie.

Vo funkcii predsedu Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore 52-01-09 Farmaceutická chémia, som sa 9. 12. 1994 zúčastnil obhajoby jej dizertácie. V jej úvode Ing. Nemčeková vysvetlila podstatné poznatky, ktoré boli rozhodujúce pri jej projekcii nových xantínových derivátov pre ich predpokladanú antitusickú účinnosť. V ďalšej fáze svojho vystúpenia popísala prípravu 11 derivátov 8-vinylteofylínu, ktorý bol v 7 polohe substituovaný alkyl, hydroxyalkyl, alyl, propargyl a benzyl substituentami. U týchto nových, dovtedy v chemickej literatúre neopísaných látok, vyriešila ich izoláciu, potvrdenie ich predpokladanej che-mickej štruktúry a opísala vý-sledky zo stanovenia rozde-ľovacích koeficientov, disociačných konštant a proteínovú väzbovosť na hovädzí sérový albumín. V ďalšej fáze svojej obhajoby analyzovala výsledky sledovania syntetizovaných látok na relaxačnú aktivitu na hladkých svaloch dýchacích ciest mačky a morčaťa. Ako druhú farmakologickú aktivitu študovala ich antitusický účinok u ktorého pri jeho sledovaní kašeľ vyvolávala mechanickým dráždením laryngo-faryngeálnej a tracheobronchiálnej slizničnej oblasti dýcha-cích ciest bdelých mačiek.

V závere expozé svojho vystúpenia definovala vzťahy medzi chemickou štruktúrou syntetizovaných nových liečiv, ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami a predpokladanou farmakologickou aktivitou. Týmto splnila základné kritéria a požiadavky, ktoré sa kladú na dizertáciu z vedného odboru farmaceutická chémia.

Na neverejnom zasadnutí komisie sa zhodnotila jej práca, dosiahnuté výsledky, priebeh obhajoby a na základe týchto skutočností sa v tajnom hlasovaní odhlasoval návrh na udelenie vedeckej hodnosti kandidátky farmaceutických vied. V neformálnej diskusii, ktorá sa odohrala po skončení zasadnutia komisie sme všetci členovia jednotne konštatovali, že v jej osobe pribúda do pedagogického zboru Lekárskej fakulty UK v Martine výrazná mladá vedecko-pedagogická osobnosť, ktorá ak využije a rozvinie svoje schopnosti, môže výrazne ovplyvniť a posunúť vývoj a výskum nových antitusík u nás. Čas, ktorý po obhajobe nasledoval ukázal, že sme sa v konštatovaní nemýlili.

Ing. Elena Nemčeková, CSc., sa každoročne zúčastňovala vedeckých a odborných podujatí, na ktorých predniesla okolo 35 odborných prednášok. Z nich niektoré boli ocenené. Tak napríklad v novembri 1995 sa zúčastnila 54. francúzsko-slovensko-českých farmakologických dní v Amiense, kde jej bola udelená cena: "Servier young investigator award".

V odbornej tlači uverejnila 17 vedeckých prác z ktorých boli 4 uverejnené v zahraničných periodikách.

Prednostka ústavu jej činnosť v tomto období charakterizovala slovami: "Svoju ľudskosť rozdávala pri práci, ako odborná asistentka Ústavu farmakológie. Táto práca jej prinášala radosť z nových vedomostí a možnosť učiť iných. Vniesla do nej svoju príslovečnú láskavosť a šarm."

Všetci sme sa úprimne tešili z týchto jej výsledkov a sľubnej akademickej profesnej dráhy. Osud je však nevyspytateľný.

Krátko po dovŕšení svojich 29 rokov sa ako turistka vybrala na dovolenku a cestu do Egypta. Na nej sa 14. novembra 1996 plavila loďou po Níle. Došlo ku kolízii a ona zahynula vo vlnách tejto rieky. Jej sľubný vývoj bol ukončený takýmto tragickým osudom.

Ing. Elena Nemčeková, CSc. (1967 - 1996) sa s nami symbolicky rozlúčila slovami: "Neplačte, že som odišla, ten pokoj mi prajte, spomienku na mňa si zachovajte".

Tieto slová v plnej miere vystihujú jej život, ktorý bol harmonickým spojením a zväzkom pracovného a osobného zamerania mladého človeka snažiaceho sa prispieť k definovaniu neprebádaného v chémii liečiv a študovania ich biologických a farmakologických účinkov.

Česť jej pamiatke.

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 12:55  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri