Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2008 5/2008 Biologické lieky a podobné biologické lieky

Biologické lieky a podobné biologické lieky

E-mail Tlačiť PDF

Povaha mnohých liekov, ktoré sa v posledných rokoch zaviedli do klinickej praxe, sa podstatne zmenila. V súčasnosti približne jednu tretinu nových liekov tvoria biologické lieky, ktoré sa vyrábajú biotechnologic-kými metódami genetického inžinierstva. Tradičné prístupy v hodnotení liekov sa fundamentálne zmenili a bolo potrebné rozvinúť nové oblasti poznania na posúdenie skutočnej vnútornej hodnoty a nežiaducich účinkov tejto novej skupiny liekov. Zmenilo sa aj regulačné prostredie. Používanie všetkých biotechno-logicky vyrobených liekov schvaľuje Európska agentúra na hodnotenie liekov (EMEA), pričom obrovským prínosom je transparentnosť a kvalita tohto procesu. Verejné hodnotiace správy, dostupné na webovej stránke EMEA v okamihu uvedenia nového lieku na trh by mali byť povinným zdrojom informácií pre farmaceutov a lekárov používajúcich tieto produkty, a to nielen pre biotechnologické lieky, ale aj pre tradičné lieky.
Faktor, ktorý komplikuje používanie biologických liekov, je vstup podobných biologických liekov do klinickej praxe po uplynutí patentovej ochrany originálnych produktov.
Z dôvodu zložitého procesu výroby nie je väčšina podobných biologických liekov (s výnimkou jednodu-chých produktov ako je inzulín alebo kalcitonín) identických s originálnymi produktami a je označovaná aj ako biosimilars - podobné biologické lieky. Predpokladá sa, že pôsobia podobne v biologických systé-moch, t. j. u pacientov. 
Článok sa zaoberá všetkými relevantnými aspektami týkajúcimi sa biologických liekov, od ich štruktúry, cez imunogénnosť, výrobu, spôsob zaobchádzania s nimi a registráciu, až po manažment rizika.
Kľúčové slová: biologické lieky - biotechnologické postupy výroby - rekombinantná DNA technológia - podobné biologické lieky

BIOPHARMACEUTICALS AND BIOSIMILARS

The nature of drugs that are approved for use in clinical practice has changed in past years. Currently, more than one third of new drugs introduced for use in hospitals are produced by biotechnology methods based on genetic engineering.
The tratiditional approach to evaluating a drug has fundamentally changed and completely different areas of knowledge have had to be developed to evaluate the real intrinsic values and adverse effects of this new type of drugs.
In addition, the regulatory environment has changed. All biotechnology drugs approved in Europe are done centrally by EMEA, with transparency and quality in the evaluation that is a great benefit. The public assessment reports, available from the EMEA website when a new drug is licensed, are a great asset and should be compulsory reading for every pharma-cist and physician dealing with these products - in fact for dealing with any new drug, whether bio--technological or traditional.
Further complicating the landscape are the follow-on products that are coming onto the market as patents on the original products expire. Due to the complicated production systems, these follow-on products, apart from the simple ones like insulin and calcitonin, are not identical and are called biosimilars. They are supposed to behave similarly in a biological environment, e.g. in patients. 
This paper is highlighting all relevant aspects of the class of biopharmaceutical drugs, from their structure via immunogenicity, production systems, good handling practice and registration, to risk management.
Key words: biological medicinal products -biopharmaceuticals - biotechnological methods of production - recombinant DNA technology - similar biological medicinal products - biosimilars

J. SÝKORA, L. ČERNUŠKOVÁ, S. SZÜCSOVÁ

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 13:44  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri