Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2010 9/2010 Doc. PharmDr. Lívia Magulová, PhD.

Doc. PharmDr. Lívia Magulová, PhD.

E-mail Tlačiť PDF

Dňa 6. júla 2010 nás náhle opustila významná sloven­ská odborníčka v oblasti klinickej farmácie a tera­peutického monitorovania hladín liečiv doc. PharmDr. Lívia Magulová, PhD. Odišla skôr, než moh­la uplatniť všetok potenciál, ktorý mala, odborný aj ľudský.

Profesijný život zasvätila rozvoju klinickej farmácie. Neustále si rozširovala vedomosti, aby zachytila vývoj a bola na úrovni najnovších vedeckých poznatkov. Neľutovala čas ani energiu. Bola pracovitá, húževnatá a dobrosrdečná. K riešeniu farmako­tera­peutických pro­blé­mov pristupovala vždy aktívne s cieľom zabezpečiť pacientovi účinnú a bezpečnú liečbu. Jej filozofiou bolo  plnohodnotne a na vysokej úrovni obohacovať a rozvíjať odbor klinickej farmácie, ale aj venovať individuálnu starostlivosť pacientovi, ktorý ju požiadal o radu.

Napriek tomu, že v posledných rokoch bolo jej zdravie podlomené, nevzdávala sa, pracovala, komu­nikovala s kolegami. Nesťažovala sa a nič neospra­vedlňovala svojím zdravotným stavom. Verila, že to zvládne a bude môcť pokračovať v projektoch, ktoré sa rodili s jej priateľmi a kolegami v nitrianskej fakultnej nemocnici, Sekcii klinickej farmácie SFS, Farmaceutic­kej fakulte UK v Bratislave a v ďalších inštitúciách, s ktorými spolupracovala.

Na Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave išla študo­vať kvôli odboru klinická farmácia. Jej cieľom bolo robiť klinickú farmáciu najmä pri posteli pacienta. Išlo o cestu „po nevyšliapaných chodníčkoch“. Začala dô­klad­ne študovať kombinovanie farmakoterapie pa­cien­tov, podávané dávky liekov. Postupne upozorňova­la na mnohé „zaužívané“ zvyky, ktoré nekorelovali s farmako­kinetikou liečiv. Pocit, že konzultácie viedli k prospechu, bezpečnej a efektívnej terapii pacienta, mal pre ňu vyššiu hodnotu ako čas, ktorý potrebovala na naštudo­vanie príslušnej literatúry. Nestor klinickej farmakológie na Slovensku profesor MUDr. Milan Kriška, DrSc., označil Oddelenie klinickej farmakológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde pôsobila ako zástupkyňa pred­nostu internej kliniky II pre klinickú farmakológiu, za výnimočné kvalitou a rozsahom práce. Líviu poznali aj  poprední odborníci z ČR. Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., z Farmaceutickej fakulty UK v Hradci Králové, vedúci Katedry sociální a klinické farmacie, sa vyjadril: „Lívia byla slunce na farmaceutickém nebi, které se staralo, aby bylo dost energie pro rozvoj klinické farmacie na Slovensku. Hodně jsem si vážil její cílevědomosti, přehledu a pochopení pro druhé. Cením si na ní i to, že dokázala vytvářet mezioborové mosty“.

Spolupracovala s lekármi v ústavných zdravotníc­kych zariadeniach, ambulanciách a často ju vyhľadali pacienti sami. Jej práca sa nekončila na pracovisku. Doma vypracúvala recenzie a odborné posudky, pri­pravovala prednášky, písala publikácie, alebo študo­vala literatúru vo vzťahu ku kon­krétnemu pacientovi.

Bola hlavnou editorkou monografie Interakcie liečiv v klinickej praxi, ktorú Slo­venská farmaceutic­ká spoločnosť ozna­čila za najlepšiu publikáciu roku 2004. Vzhľadom na záujem odbornej verejnosti o problema­tiku interakcií liečiv vyšla v dvoch vydaniach. Zúčastňovala sa na vedecko-výskumných prácach a projektoch. Je autorkou a spoluautorkou ďalších 235 publikovaných a 215 nepublikovaných prác. Svoje vedomosti odovzdávala ako pedagóg na SZU, FaF UK, SPU v Nitre, LF UK v Bratislave i UKF v Nitre.

Stála pri zrode Sekcie klinickej farmácie SFS, o. z. SLS a od roku 1995 bola jej predsedníčkou. Má veľkú zásluhu na jej vysokej odbornej úrovni. Bez jej aktívnej organizátorskej účasti sa nezaobišlo žiadne z 19 sym­pózií klinickej farmácie. Bola hlavnou odborníčkou MZ SR v odbore klinická farmácia a dlhoročným aktívnym členom Európskej spoločnosti klinickej farmácie (Euro­pean Society of Clinical Pharmacy). Od roku 2006 bola aj recenzentkou karentovaného časo­pisu Pharmacy World and Science. Zúčastňovala sa na tvorbe novej koncepcie klinickej farmácie, návrhoch pre ďalšie vzdelávanie a profilovaní klinického far­maceuta v praxi. Zároveň bola vedeckou sekretárkou Spolku ponitrianskych lekárov. Jej prácu ocenila aj Slovenská farmaceutická spoločnosť, o. z. SLS udelením Weberovej ceny a medaily PhMr. Vladimíra J. Žuffu.

Medzi lekárom a farmaceutom by mal byť správny „partnerský vzťah“. Jej sa to podarilo. Publikovala nielen na Slovensku a v Českej republi­ke, ale aj v zahraničí. Takmer desať rokov písala články aj pre časopis Lekárnik, ktorý obohatila o nové poznatky. Mnohí si aj vďaka nej pamätáte na rubriky Klinická farmácia v praxi a diskusné fórum klinických farmaceutov.

Milovala rodičov a brata Daniela s rodinou, ktorý jej bol ako lekár často v živote oporou odborne i ľudsky.

Vďaka Ti za všetku Tvoju snahu, vždy nám bude vzorom. Lívia, budeš nám veľmi chýbať ľudsky i odborne. Česť Tvojej pamiatke!

* 23. november 1962                 † 6. júl 2010

PharmDr. Vlasta Kákošová
Vedecký sekretár Sekcie klinickej farmácie, SFS, o. z. SLS

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri