Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2010 9/2010 Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. – 75-ročný

Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. – 75-ročný

E-mail Tlačiť PDF

 

Emeritný profesor Univerzity Komenského v Bra­tislave a čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., sa nedávno dožil významného životného jubilea.

Náš jubilant sa narodil 30. 7. 1935 v Chorvátskom Grobe v okrese Senec. Maturoval roku 1953 na Štátnom gymnáziu v Bratislave a Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor chémia, špecializácia analytická chémia absolvoval roku 1958. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na LF UK v Bratislave, na Katedru chémie (t.č. Ústav lekár­skej chémie, biochémie a klinickej biochémie), kde zotrval dodnes. Tu prešiel všetkými stupňami pra­covného zaradenia, naposledy ako prednosta ústavu v rokoch 1991 – 2001 a od roku 2008 ako profesor emeritus.

Svoj prvý vedecko-pedagogický rast zaznamenal v rokoch 1968 – 1970, keď získal titul doktora prírod­ných vied (RNDr.) na PriF UK v Bratislave a kandidáta chemických vied v odbore biochémia na Biochemic­kom ústave UK v Bratislave. Docentom v odbore lekárska chémia sa stal roku 1975 a univerzitným profesorom v odbore lekárska chémia a biochémia bol menovaný roku 1991. V rámci akademických funkcií bol v období rokov 1993 – 2006 členom Vedeckej rady LF UK.

Mimoriadne bohatá je i jeho činnosť v odborných a vedeckých organizáciách. Je členom Slovenskej chemickej spoločnosť (SChS), v ktorej pôsobí ako člen výboru, predsedníctva a predseda Odbornej skupiny pre históriu chémie, angažuje sa v Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) ako člen jej výboru, pôsobí v Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) a hlavne v Slovenskej spoločnosti pre bioché­miu a molekulovú biológiu (SSBMB), v ktorej zastával funkciu vedeckého tajomníka a podpredsedu. Mno­hými aktivitami prispel i do činnosti Slovenskej farmaceutickej spoločnosti ( SFS), v ktorej sa zúčastňuje na príprave odborných podujatí.

V rámci výchovno-vzdelávacej a pedagogickej čin­nosti uskutočňoval semestrálne prednášky z lekárskej chémie pre študentov Lekárskej fakulty UK v Bratisla­ve – všeobecný a stomatologický program štúdia, pre nemedicínske odbory z predmetov analytická chémia (odbor laboratórne vyšetrovacie metódy), základy lekárskej chémie a biochémie (odbor ošetrovateľstvo), Základy lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie (odbor fyzioterapia), prednášky v programe doktorandského štúdia; prednášky v rámci medzi­odborového štúdia Biomedicínska fyzika – predmet základy chémie živých sústav. Počas svojej odbornej kariéry bol vedúcim diplomových prác (Bc., Mgr. Ing., RNDr. Pharm.Dr.) študentov Lekárskej fa­-kulty, Prírodovedeckej fakulty, Farmaceutickej fakulty UK a Fakulty chemickej a potra­vinárskej technológie STU.

Rozsiahla je i jubilantova činnosť v oblasti publikačných aktivít. Je spoluautor 2 zahraničných a 4 domá­cich vedeckých monografií, autor alebo spoluautor 87 vedeckých prác v domácich a 46 v zahraničných periodikách, 122 abstraktov v zborní­koch z domácich a 44 zahraničných vedeckých podu­jatí. Výsledky svojej vedeckej a odbornej činnosti prezentoval približne v 400 prednáškach na domácich a zahraničných podujatiach. Je autor alebo spoluautor viacerých publikácií zameraných na históriu chémie a biochémie na Slovensku a na biografické spracovanie význam­ných osobností a spoluautor 3 celoštátnych vysokoškolských učebníc a 5 vizuálnych učebných pomôcok.   Je autor alebo spoluautor 19 učebných textov Lekár­skej chémie , hlavný autor celoštátnej učebnice Chémia 3 pre gymnáziá (roku 2006 vyšla v 7. vydaní). Počet registrovaných citácií podľa SCI má približne 300.

Vo svojej vedecko–výskumnej činnosti sa zameral hlavne na syntézu, určenie vlastností a charakteristiku štruktúry mnohých chelátov tiosemikarbazónov ako nových analytických organických činidiel na spektrofotometrické, potenciometrické a gravimetrické stanovenie kovových prvkov.

Dôležité výsledky dosiahol pri štúdiu charakteristiky zmien ľudského hemoglobínu pri reakcii s iónmi Cu(II) a Hg(II) a funkčných vlastností hemoglobínu pri glykácii vo vzťahu k patogenéze chronických diabetických komplikácií. Výsledky z tohto štúdia boli aplikované v klinickej diabetologickej praxi a v súdno­lekárskej expertíze. Analýza jeho prác ukazuje, že zís­kal viacero originálnych poznatkov o Schiffových zásadach aminoguanidínu v štúdiu možností ovplyv­nenia procesov glykácie a oxidačného poškodenia biomolekúl.

Za svoju rozsiahlu doterajšiu pedagogickú, vedecko–výskumnú a organizátorskú prácu získal viacero ocenení, z ktorých je potrebné spomenúť aspoň tieto: Pamätná medaila: UK (1999), LF UK (1999), UP (Olomouc, 1981), Srbskej chemická spoločnosť (1998); Zlatá medaila: LF UK (2000), SChS (2000), SLS (2005); Hynkova medaila LF UK (2005); Zlatá čestná plaketa SAV (2005); Korcova cena 2008 SLS; Medaila PhMr. V. J. Žuffu SFS (2008); Čestné členstvo: SSBMB (2005), SSKB (2005), SDS (2005) a SFS (2010).

Z ostaných jeho odborných aktivít treba spomenúť, že bol zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých úloh štátneho a rezortného plánu výskumu, grantových projektov VEGA, APVV a NATO Science Programme. Absolvoval viaceré dlhodobé študijné pobyty v zahra­ničí, z ktorých treba spomenúť aspoň tie najdôležitejšie, a to: Rím (1978, 1982), Halle (1971), Greifswald (1972), a krátkodobé študijné pobyty v Udine, Krakove Prahe a Halle.

Analýza jeho vývoja a dosiahnutých výsledkov ukazuje, že vytvoril vedeckú školu v oblasti štúdia glykácie proteínov v podmienkach diabetes mellitus a možností jej ovplyvnenia. V rámci tejto školy doteraz vyškolil 8 doktorandov v odbore biochémia. Je členom Spoločnej odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác doktorandského štúdia v odbore biochémia. Rozsiahlu činnosť uskutočňuje vo funkcii podpredsedu Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL). Doteraz je člen a predseda Sekcie pre prírodovednú, technickú literatúru a počítačové programy Literár­neho fondu a bol člen Správnej rady Literárneho fondu (1996 – 2008).

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som za širokú odbornú verejnosť, ale i v mene svojom zaželal pánu profesorovi predovšetkým pevné zdravie, pohodu a radosť z doteraz uskutočnenej práce, ktorú realizoval v prospech vysokého školstva, zdravotníctva a s ním súvisiacich organizácií a odborných zložiek.

Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri