Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2010 9/2010 RNDr. Július GODÁL

RNDr. Július GODÁL

E-mail Tlačiť PDF

V absolventskom ročníku štúdia farmácie roku l967 na vtedy ešte celoštátnej Farmaceutickej fakulte Uni­verzity Komenského (FaF UK) v Bratislave promovalo niekoľko študentov, z ktorých sa viacerí vo svojom odbore stali osobnosťami. Na základe dosiahnutých výsledkov možno medzi nich nepochybne zaradiť aj RNDr. Júliusa Godála.

Narodil sa l. 3. l944 v Prašiciach v okrese Topoľčany. Základnú a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu ukon­čil v Topoľčanoch. Po maturite roku l962 pokračoval v štúdiu na FaF UK v Bratislave, ktoré úspešne ukončil roku l967. Diplomovú prácu vypracoval a obhájil na Katedre farmakológie a toxikológie FaF UK.

Po promócii nastúpil l. 8. l967 do zamestnania do podniku Slovakofarma, ktorá bola vtedy najväčším a najznámejším výrobcom liečiv na Slovensku približne s 2000 zamestnancami. Po krátkej praxi na Oddelení technickej kontroly začal pracovať ako technológ vo Vývojom farmaceutickom laboratóriu, kde bol povere­ný štúdiom nových liekových foriem. Špecializoval sa najmä na topické prípravky a ich fyzikálno-chemické hodnotenie.

V marci l968 úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému Vplyv G-strofantínu na hladinu draslíka a sodíka v myokarde a plazme v premedikácii rezerpínom a bez rezerpínu a po zložení príslušných skúšok mu bol priznaný akademický titul doktor prírodovedných vied – RNDr.

Od apríla l968 absolvoval jednoročnú základnú vojen­skú službu vo Vojenskej nemocnici v Českých Budějoviciach. Po jej skončení roku l969 sa vrátil znovu do Slovakofarmy, kde pokračoval v práci vo Vývojo­vom farmaceutickom laboratóriu, kde sa venoval problematike vývoja a výskumu emulzných systémov, suspenzií a gélov.

Roku l979 bol poverený funkciou vedúceho technológa a po roku sa stal vedúci HS-Farmácia. Túto funkciu zastával až do roku l990. Počas uvedeného obdobia sa aktívne zúčastňoval na zabezpečovaní prác na výstavbe nového farmaceutického pavilónu, na prenose výroby zo starých priestorov a na jeho postupnom sprevádzkovaní, ktoré sa uskutočňovalo v rokoch l985 – l986. Význam a dôležitosť tejto akcie bol aj v tom, že šlo o dovtedy najväčšiu investičnú akciu v histórii podniku. V HS-Farmácia pracovalo v tom období viac ako 700 pracovníkov. Nevyhnutnou podmienkou pre ďalšiu integráciu podniku bolo okrem urýchleného zvládnutia nových technologických postu­pov aj realizovanie zásad správnej výrobnej praxe – SVP.

V rokoch l99l – l993 vykonával RNDr. Július Godál funkciu vedúceho technológa výroby. Neskoršie roku l993 nastúpil znovu do útvaru Farmaceutic­ký vývoj, kde bol poverený funkciou vedúceho vývoja lie­kových foriem.

Roku 2003 sa z dôvodu integrácie spoločností Léčiva Praha a Slovakofarma Hloho­vec stala majoritným vlastní­kom Zentiva a pod týmto menom obe firmy začali vystu­povať na trhu. K integrácii došlo aj v oblasti farmaceutického výskumu a vývoja. Viac ako 40-ročné pôsobenie vo firme Slovakofarma a Zentiva RNDr. Július Godál ukončil k 3l. l2. 2007.

Počas svojej praxe sa aktívne a s úspechom zapájal aj do zlepšovateľskej činnosti. Je autorom alebo spolu­autorom viacerých zlepšovacích návrhov. Roku l973 mu Úrad pre vynálezy a objavy v Prahe udelili osvedčenie za vyriešenie celoštátnej tematickej úlohy č. 3l/72.

Aktívne viac rokov pracoval aj v odborovom hnutí, kde od roku l972 zastával rôzne funkcie. Zúčastňoval sa i na činnosti závodnej pobočky ČSVTS, v ktorej zastával funkciu tajomníka. Organizoval rôzne odbor­né podujatia, ktoré sa konali na podnikovej, ale aj celoštátnej úrovni. Za dosiahnuté pracovné výsledky bol ocenený vyznamenaniami Najlepší pracovník podniku a Najlepší pracovník odboru. Viac rokov bol aj členom Liekopisnej komisie, kde pracoval na úrovni jej technologickej sekcie.

RNDr. Július Godál aktívne spolupracoval aj s FaF UK v Bratislave, najmä s jej Katedrou galenickej farmácie. Aktívne sa zúčastňoval na výchove mladých farmaceutov, hlavne formou organizovania rôznych odborných podujatí, pri vypracúvaní, vedení a opo­novaní diplomových prác a zabezpečovaní praktických cvičení. Roku l993 sa aktívne zúčastnil na uzatvorení Zmluvy o vedecko-technickej spolupráci Slovakofarmy, a.s., a FaF UK Bratislava. Jedným z cieľov tejto zmluvy bolo aj vytvorenie podmienok pre vznik a činnosť detašovaného pracoviska. Aj keď sa činnosť tohto pracoviska nepodarilo naplno rozvinúť podľa pôvodného plánu, predstavuje jeho vznik dôležitú etapu v nových formách spolupráce na úrovni škola a prax. Spoluprácu s FaF UK ukončil v marci 2009.

Výbor Slovenskej farmaceutickej spoločnosti analyzoval výsledky jeho práce a udelil mu ocenenie Medaila PhMr. Vladimíra Jána Žuffu. Srdečne blahoželáme.

J. Čižmárik

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri