Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2012 Farmaceutický obzor 10-11/2012 Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike - úvodník

Nemocničné lekárenstvo v Slovenskej republike - úvodník

E-mail Tlačiť PDF

Legislatívny základ nemocničného lekárenstva v Slovenskej republike bol daný zásadami č. 5/1991 Vestníka MZ SR na zriaďovanie a prevádzku nemocničných lekární. Zásady umožnili lôžkovým zariadeniam zriaďovať nemocničné lekárne bez práva verejnosti ako organizačné zložky nemocníc. Už v roku  1994 vznikla Sekcia nemocničných lekárnikov vo forme samostatnej odbornej sekcie Slovenskej lekárnickej komory ako dobrovoľné združenie nemocničných lekárnikov, reprezentujúce a definujúce ich potreby a požiadavky.

Veľký vplyv na ďalší rozvoj nemocničného lekárenstva na Slovensku malo začlenenie Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK do Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP) v roku 1996. Členstvo v EAHP umožnilo aktívnu účasť mnohých slovenských nemocničných lekárnikov na kongresoch a iných vzdelávacích aktivitách organizovaných EAHP. Súčasne mohli a môžu slovenskí nemocniční lekárnici participovať na tvorbe dokumentov EAHP a formovaní politiky EAHP. Predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK je členom redakčnej rady časopisu European Journal of Hospital Pharmacy, od roku 2008 členom 9-členného výboru EAHP a od roku 2008 bol aj členom pracovnej skupiny EAHP Pharmine, ktorá vytvorila tri základné dokumenty EAHP definujúce a stimulujúce kompetencie a uplatnenie nemocničných lekárnikov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Slovenskí nemocniční lekárnici aktívne spolupracovali a spolupracujú aj so Sekciou nemocničnej farmácie Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP). Zástupca Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK sa v roku 2008 aktívne podieľal na tvorbe a prijatí zásadného dokumentu FIP v oblasti nemocničného lekárenstva: Stanoviská  Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP) k budúcnosti nemocničného lekárenstva (International Pharmacy Federation (FIP) Global Statements on Hospital Pharmacy).

Toto číslo časopisu Farmaceutický obzor je monotematicky venované nemocničnému lekárenstvu. Približuje kľúčové dokumenty nemocničného lekárenstva, ktoré vznikli na úrovni FIP a EAHP v poslednom období. Tieto dokumenty charakterizujú súčasnosť a budúcnosť nemocničného lekárenstva, definujú kompetencie nemocničného lekárnika a vytyčujú úlohy pre rozvoj nemocničného lekárenstva na národnej a svetovej úrovni a definujú vzdelávacie ciele v oblasti špecifického špecializačného vzdelávania v nemocničnom lekárenstve.

Súčasťou monotematického čísla je aj aktuálny prehľad personálneho obsadenia a zoznam nemocničných lekární v Slovenskej republike, ktoré spracovala Sekcia nemocničných lekárnikov SLeK.

V novembri 2012 sa v Bratislave uskutočnia už XXI. pracovné dni nemocničných lekárnikov. Poslednú časť čísla preto tvoria program a abstrakty prednášok tohoto každoročne najvýznamnejšieho odborného podujatia nemocničných lekárnikov na Slovensku. Ako program pracovných dní naznačuje, v roku 2013 očakávame výrazné zmeny v legislatíve týkajúcej sa nemocničného lekárenstva: návrh novely zákona

č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach umožní vytvárať v rámci nemocničných lekární oddelenia pre výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok pre verejnosť, tak ako to bolo pred rokom 1993. Okrem toho sa očakáva zdynamizovanie vzniku Oddelení prípravy cytostatík v nemocničných lekárňach. Ďalším možným impulzom pre ďalší rozvoj nemocničného lekárenstva na Slovensku je možnosť zapojiť sa v roku 2013 do pilotných projektov zavádzania systému DRG (Diagnosis Related Groups), t. zn. úhradového mechanizmu za skupinu súvisiacich diagnóz ako dominantného úhradového mechanizmu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Otvára sa tu jedinečná historická príležitosť dokumentovať a vykazovať odborné výkony nemocničného lekárenstva a klinickej farmácie.

Verím, že toto monotematické číslo časopisu Farmaceutický obzor poskytne v zmysle jeho názvu všetkým čitateľom komplexný pohľad na súčasné nemocničné lekárenstvo ako neodmysliteľnú súčasť poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničnom prostredí.

doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
predseda Sekcie nemocničných lekárnikov SLeK
člen výboru EAHP
Bratislava, október 2012

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri