Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2014 Farmaceutický obzor 12/2014 Farmaceutický obzor 12/2014 - obsah

Farmaceutický obzor 12/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Viera KISSOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Karin MÁčALOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER: Glykemická variabilita – súčasť hodnotenia metabolickej kontroly diabetu a jej vplyv na výber vhodnej medikamentóznej liečby        
Andrea MACHYŇÁKOVÁ, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: Extrakcia kumarínov z rastlinných vzoriek pre následnú MIP-SPE extrakciu a HPLC analýzu        
Silvia FIALOVÁ, Iveta ČIČOVÁ, Pavol HAUPTVOGEL, Daniel GRANČAI: Morfologická a fytochemická deskripcia genetických zdrojov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium agg.) z územia Slovenskej a Českej republiky   


Správy
Jozef ČIŽMÁRIK: Súčasný stav vo farmaceutických vedách

Personálie
Margaréta Šubová, Petra Herdová: K životnému jubileu doc. RNDr. Zuzany Vitkovej, CSc.


Obsah ročníka
ROČNÍK LXXXIII (2014)Content
Reviews and articles

Viera KISSOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Karin MÁčALOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER: Glycemic variability – a part of evaluation for diabetes control and its impact on type of selected medication        
Andrea MACHYŇÁKOVÁ, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: Extraction of coumarins from plant samples for subsequent MIP-SPE extraction and HPLC analysis        
Silvia FIALOVÁ, Iveta ČIČOVÁ, Pavol HAUPTVOGEL, Daniel GRANČAI: Morphological and phytochemical description of genetic resources of yarrow (Achillea millefolium agg.) native from Slovak and Czech Republic


Content
Volume LXXXIII (2014)

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri