Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2014 Farmaceutický obzor 12/2014 Farmaceutický obzor 12/2014 - obsah

Farmaceutický obzor 12/2014 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Prehľady a experimentálne práce
Viera KISSOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Karin MÁčALOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER: Glykemická variabilita – súčasť hodnotenia metabolickej kontroly diabetu a jej vplyv na výber vhodnej medikamentóznej liečby        
Andrea MACHYŇÁKOVÁ, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: Extrakcia kumarínov z rastlinných vzoriek pre následnú MIP-SPE extrakciu a HPLC analýzu        
Silvia FIALOVÁ, Iveta ČIČOVÁ, Pavol HAUPTVOGEL, Daniel GRANČAI: Morfologická a fytochemická deskripcia genetických zdrojov rebríčka obyčajného (Achillea millefolium agg.) z územia Slovenskej a Českej republiky   


Správy
Jozef ČIŽMÁRIK: Súčasný stav vo farmaceutických vedách

Personálie
Margaréta Šubová, Petra Herdová: K životnému jubileu doc. RNDr. Zuzany Vitkovej, CSc.


Obsah ročníka
ROČNÍK LXXXIII (2014)Content
Reviews and articles

Viera KISSOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Karin MÁčALOVÁ, Jaroslav ROSENBERGER: Glycemic variability – a part of evaluation for diabetes control and its impact on type of selected medication        
Andrea MACHYŇÁKOVÁ, Katarína HROBOŇOVÁ, Jozef ČIŽMÁRIK: Extraction of coumarins from plant samples for subsequent MIP-SPE extraction and HPLC analysis        
Silvia FIALOVÁ, Iveta ČIČOVÁ, Pavol HAUPTVOGEL, Daniel GRANČAI: Morphological and phytochemical description of genetic resources of yarrow (Achillea millefolium agg.) native from Slovak and Czech Republic


Content
Volume LXXXIII (2014)

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri