Farmaceutický obzor

Najstarší farmaceutický časopis na Slovensku

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Farmaceutický obzor 2012 Farmaceutický obzor 7-8/2012 Farmaceutický obzor 7-8/2012 - obsah

Farmaceutický obzor 7-8/2012 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Úvodník

Magdaléna KUŽELOVÁ: Úvodník         131

Prehľady a experimentálne práce

Pôvodné vedecké práce

Martina BALÁŽOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Stanovenie hladín plazmatických lipidov vo vzťahu k identifikácii farmakoterapeutických problémov         132

Hlavná téma

Etela Janeková: Dyslipoproteinémie        137

 

Prehľadové články

Katarína DOBRUCKÁ: Súčasné trendy liečby dyslipidémií        139
Tomáš RAJTÍK, Adela ČOREJOVÁ, Adriana ADAMEOVÁ: Pleiotropné pôsobenie statínov        146
Viera KISSOVÁ: Výživa pri dyslipidémiách        150
Stanislava JANKYOVÁ, Tatiana FOLTÁNOVÁ: Podpora farmakoterapie dyslipidémií voľnopredajnými prípravkami        152

Farmakoterapeutické problémy

Tatiana FOLTÁNOVÁ, Stanislava JANKYOVÁ, Viktória MAŠLONKOVÁ, Ján LIETAVA: Nežiaduce účinky statínov – statínmi indukovaná myotoxicita        155
Magdaléna KUŽELOVÁ: Klinicky významné interakcie hypolipidemík        159
Mária GÖBÖOVÁ: Použitie hypolipidemík v gravidite a laktácii        164

Kazuistiky

Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová: Identifikácia a riešenie farmakoterapeutických problémov u pacientov s dyslipidémiami – kazuistiky        168
Katarína Dobrucká: Iatrogénne navodenie myopatie v súvislosti s chronickou liečbou fenofibrátom?        171

Lekárnici a dyslipidémie

Martina Balážová, Magdaléna Kuželová: Možnosti príspevku lekárnikov k prevencii a racionálnej farmakoterapii dyslipidémií        174

Súhrny prednášok a posterov

1. jarná konferencia klinickej farmácie. 20. 4. 2012, Bratislava. Od manažmentu farmakoterapie k manažmentu pacienta        178


 

Content

Editorial

Magdaléna KUŽELOVÁ: Editorial         131

Reviews and articles

Original scientific articles

Martina BALÁŽOVÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ: Determination of plasma lipids in a community pharmacy in relation to drug-related problems identification    132

Main topic

Etela Janeková: Dyslipoproteinemia        137

Review articles

Katarína DOBRUCKÁ: Current trends in treatment of dyslipidemia        139
Tomáš RAJTÍK, Adela ČOREJOVÁ, Adriana ADAMEOVÁ: Pleiotropic effects of statins        146
Viera KISSOVÁ: Diet and dyslipidemia        150
Stanislava JANKYOVÁ, Tatiana FOLTÁNOVÁ: The facilitation with OTC in pharmacotherapy of dyslipidaemias.        152

Drug-related problems

Tatiana FOLTÁNOVÁ, Stanislava JANKYOVÁ, Viktória MAŠLONKOVÁ, Ján LIETAVA: Adverse effects of statins – myotoxicity        155
Magdaléna KUŽELOVÁ: Clinically significant interactions of lipid-lowering drugs        159
Mária GÖBÖOVÁ: Use of lipid lowering drugs in pregnancy and lactation        164

Case reports

Ľubomír Virág, Magdaléna Kuželová: Identification and management of problems related to pharmacotherapy in patients with dyslipidemia – case reports        168
Katarína Dobrucká: Iatrogenic-induced myopathy related to chronic treatment with fenofibrate?        171

Pharmacists and dyslipidemia

Martina Balážová, Magdaléna Kuželová: Opportunities for pharmacists to contribute to the prevention and rational pharmacotherapy of dyslipidemia        174

Conference

1. Spring conference of clinical pharmacy. 20. 4. 2012, Bratislava         178

Posledná úprava Pondelok, 01 Október 2012 12:33  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri