Farmaceutický obzor 4/2016Prehľady a experimentálne práce
Lenka Lašová, Mária Göböová, Juraj Sýkora: Sledovanie správnosti užívania digoxínu z pohľadu farmaceuta vo verejnej lekárni        
Pavlína DOBÁKOVÁ, Juraj SÝKORA, Mária GÖBÖOVÁ: Interakcie rifampicínu        
Desana Matušová: Prípravky z autológnej krvi na Liečbu syndrómu suchého oka


Content

Reviews and articles

Lenka Lašová, Mária Göböová, Juraj Sýkora: Digoxin medication control from the point of view of a community pharmacist        
Pavlína DOBÁKOVÁ, Juraj SÝKORA, Mária GÖBÖOVÁ: Interactions of rifampicin         
Desana Matušová: Preaparations from autologous blood for the therapy of dry eye syndrome

 


Farmaceutický obzor 4/2016

 

 

Partneri