Farmaceutický obzor 5-6/2016Prehľady a experimentálne práce
Milan REMKO, Andrej BOHÁČ: Základná terminológia vo farmaceutickej a medicínskej chémii        
Margaréta Šubová, Juraj Sýkora: Gliklazid s riadeným uvoľňovaním – DIAPREL MR 60 mg (gliklazid MR)        
Milan KRIŠKA, Ján GAJDOŠÍK, Andrej DUKÁT, Marián BERNADIČ: Prevencia zlyhania farmakoterapie v bežnej klinickej praxi


Alžbeta LENGYELOVÁ, Desana MATUŠOVÁ, Kristína LENGYELOVÁ: Porovnanie individuálnej prípravy liekov na dermálnu aplikáciu v Španielsku a na Slovensku        
Monika MAČKINOVÁ: Faktory ovplyvňujúce zvládnutie krízy v živote človeka        

Personálie
Daniel Grančai: K životnému jubileu prof. Viliama Foltána        Content
Reviews and articles
Milan REMKO, Andrej BOHÁČ: Basic terminology in pharmaceutical and medicinal chemistry        
Margaréta Šubová, Juraj Sýkora: Gliclazide modified release (MR) –- DIAPREL MR 60 mg (gliklazide MR)        
Milan KRIŠKA, Ján GAJDOŠÍK, Andrej DUKÁT, Marián BERNADIČ: Preventing of the Pharmacotherapy Failure in Common Clinical Practice        
Alžbeta LENGYELOVÁ, Desana MATUŠOVÁ, Kristína LENGYELOVÁ: Comparison of individually prepared drugs for dermal application in Spain and in Slovakia        
Monika MAČKINOVÁ: Factors affecting management of the life crisis in human life

 


Farmaceutický obzor 5-6/2016

 

 

Partneri