Prehľady a experimentálne práce
Desana Matušová, Veronika Mudrochová: Vývoj zloženia vybraných polotuhých liekov od Taxa medicamentorum pro Ceho-Slovakia 1923 po súčasnosť        

Súhrny prednášok a posterov
XLIII. lekárnické dni SFS, 22. – 24. 6. 2017, Košice        Nové knihy
Margaréta Šubová: Zuzana Vitková, Petra Herdová: Dermálne polotuhé lieky        Content
Reviews and articles
Desana Matušová, Veronika Mudrochová: Evolution in composition of some semisolid preparations from Taxa Medicamentorum pro Ceho-Slovakia until present time

Partneri