Prehľady a experimentálne práce
Adriana ADAMEOVÁ: Statíny – liečivá používané (nielen) v terapii hypercholesterolémií a postavenie rosuvastatínu        
Stanislava JANKYOVÁ: Liečba schizofrénie kombináciou antipsychotík        
Eva RAČANSKÁ: Duloxetín – molekula s viacerými indikáciami        
Ingrid TUMOVÁ, Diana ČEPCOVÁ: Ivabradín – selektívny inhibítor If prúdu v sínoatriálnom uzle         
Elena ONDRIAŠOVÁ: Antiagregačná liečba     

   Content

Reviews and articles
Adriana ADAMEOVÁ: Statins – drugs used (not only) in treatment of hypercholesterolemia and special view on rosuvastatin        
Stanislava JANKYOVÁ: Treatment of schizophrenia by the combination of antipsychotics        
Eva RAČANSKÁ: Duloxetine – the molecule with various indications        
Ingrid TUMOVÁ, Diana ČEPCOVÁ: Ivabradine – selective inhibitor of If current in the sinoatrial node        
Elena ONDRIAŠOVÁ: Antiaggregatory treatment

Partneri