Z dejín farmácie
Mária ANTOLÍKOVÁ: Farmaceutická veľkovýroba v Piešťanoch – firmy Facet, Marylabor a Panvita        
Mária BUJALKOVÁ: O diagnostike a terapii tuberkulózy v antike        
Silvia CAPÍKOVÁ, Vojtech OZOROVSKÝ, Anna FALISOVÁ: Legislatívny vývoj farmácie na Slovensku v 50. a 60. rokoch 20. Storočia        
Szilvia Czigle, Tünde Ambrus, Nóra Papp, Erzsébet Háznagy-Radnai, Jaroslav Tóth: Zabudnuté rastlinné lieky        
Jozef ČIŽMÁRIK: Vedecká škola karbamátov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava        


Anna Falisová: Memorandum z roku 1946 – zásobovanie Slovenska liekmi         
Tomáš HAMAR: Ján Justus Torkoš a jeho spis Observationes anatomico-medicae, de monstro bicorporeo virgineo        
Jozef KOLÁŘ: Několik poznámek ke vzniku znaku Farmaceutické fakulty VFU Brno        
Eva MOROVICSOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS: Vzdelávanie farmaceutov na Slovensku od 40. do 60. rokov 20. storočia        
Ľudmila OZÁBALOVÁ: Avicenna – Ibn Síná – otec východnej medicíny        
Katarína PEKAŘOVÁ:  Z príručnej knižnice lekárnika v 19. storočí        
Anna ROLLEROVÁ, Tomáš HAMAR: Terminológia pomenovaní jedovatých rastlín Uhorska v diele Pavla Kolbániho        
Daniela ROŠKOVÁ:  Jedlá, recepty a hostiny v antickom Ríme        
Angela ŠKOVIEROVÁ: Ľudové receptúry v kazateľskej zbierke Dominika Mokoša OFM (1718 - 1776)        
Linda VASIĽOVÁ: Liečivé rastliny v diele Liber Medicinalis Quinta Serena        Content


From history
Mária ANTOLÍKOVÁ: Pharmaceutical large-scale production in Piešťany – Facet, Marylabor and Panvita        
Mária BUJALKOVÁ: Diagnosis and treatment of tuberculosis in antiquity        
Silvia CAPÍKOVÁ, Vojtech OZOROVSKÝ, Anna FALISOVÁ: Legislative Development of Pharmacy in Slovakia in 50s and 60s of the 20th Century        
Szilvia Czigle, Tünde Ambrus, Nóra Papp, Erzsébet Háznagy-Radnai, Jaroslav Tóth: Forgotten plant remedies        
Jozef ČIŽMÁRIK: Scientific school of carbamates of the Faculty of Pharmacy Comenius University Bratislava        
Anna Falisová: Memorandum of year 1946 - supply of medical drugs through  Slovakia         
Tomáš HAMAR: Ján Justus Torkoš and his work Observationes anatomico-medicae, de monstro bicorporeo virgineo        
Jozef KOLÁŘ: Several notes on the emblem of Faculty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno        
Eva MOROVICSOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS: Education of Pharmacists in Slovakia from 40s to 60s of 20th Century        
Ľudmila OZÁBALOVÁ: Avicenna – Ibn Síná – the father of Eastern medicine        
Katarína PEKAŘOVÁ:  Insights into the Library of a Pharmacist in the 19th Century        
Anna ROLLEROVÁ, Tomáš HAMAR: Terminology of Names of Poisonous Plants of Hungary in the Work of Pavol Kolbáni        
Daniela ROŠKOVÁ:  Meals, recipes and feasts in ancient Rome        
Angela ŠKOVIEROVÁ: Folk formulas in Dominik Mokoš’s (1718 – 1776) collection of sermons        
Linda VASIĽOVÁ: Medicinal Plants in the Work Liber Meidicinalis by Quintus Serenus        

Partneri