Farmaceutický obzor 7-8/2019

Farmaceutický obzor 7-8/2019

Farmaceutický obzor 7-8/2019Prehľady a experimentálne práce
Zuzana MAČEKOVÁ, Ján KLIMAS: Možnosti použitia ECOG testu u pacientov nad 60 rokov v dennom stacionári pre charakterizáciu ich zdravotného stavu – pilotná štúdia        

Súhrny prednášok a posterov
X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 5. a 6. 9. 2019, Bratislava

Partneri