Farmaceutický obzor 7-8/2019

Farmaceutický obzor 7-8/2019Prehľady a experimentálne práce
Zuzana MAČEKOVÁ, Ján KLIMAS: Možnosti použitia ECOG testu u pacientov nad 60 rokov v dennom stacionári pre charakterizáciu ich zdravotného stavu – pilotná štúdia        

Súhrny prednášok a posterov
X. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 5. a 6. 9. 2019, Bratislava


XLV. lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Milana Lehkého a 34. sympózium o nových liekoch        
21. pracovný deň Sekcie prírodných liečiv        
8. pracovná konferencia Klinickej farmácie       
Sekcia Dejiny farmácie       


Content

Reviews and articles
Zuzana MAČEKOVÁ, Ján KLIMAS: Possibilities of use ECOG test in patients over 60 years old in the adult day care center for characterization of their health condition – pilot studyFarmaceutický obzor 7-8/2019 na voľné čítanie (klikni na obrázok)

Farmaceutický obzor 7-8/2019 - free

Partneri