Farmaceutický obzor 6-7/2014

Farmaceutický obzor 6-7/2014

 

Prehľady a experimentálne práce
Tatiana GEROČOVÁ: Vulvovaginálna oblasť – fyziologické pomery, diskomfort, liečba        

Súhrny prednášok a posterov
IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, 4. – 6. 9. 2014, Bratislava (dokončenie v nasledujúcom čísle)        
XXIII. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej        
40. lekárnické dni a 31. sympózium o nových liekoch

Partneri