Farm Obz 10/2020Prehľady a experimentálne práce
Dana ŠMÁTRALOVÁ, Mária GÖBÖOVÁ, Ivan VAŇO, Viera KISSOVÁ, Mária SZŐCSOVÁ: Sledovanie správnosti užívania nových orálnych antikoagulancií u pacientov na vybraných klinikách FN Nitra       


Z dejín farmácie a medicíny
Katarína KARABOVÁ: Cortex Peruvianus ako účinný liek pri malárii v 18. storočí        
Marek ŠIBAL, Mária ŠIBALOVÁ: Vita Caroli Ottonis Moller – biografický portrét Karola Ota Mollera Loading...
      

Partneri