Farm Obz 1-3/2021Prehľady a experimentálne práce
Jozef KOLÁŘ: Mezinárodní charta lidských hodnot ve zdravotnictví a Charta hodnot WHO
Desana Matušová, Katarína Bauerová, Miroslava Špaglová, Klára Gardavská: Metóda hodnotenia dráždivosti očných instilácií ex vivoÚradné oznamy
Zákon č. 363/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dokončenie)        
Zákon 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z 2. apríla 1998        Content

Reviews and articles

Jozef KOLÁŘ: The International Charter for Human Values in Healthcare and WHO values charter        
Desana Matušová, Katarína Bauerová, Miroslava Špaglová, Klára Gardavská: Method of irritancy assessment of eye drops ex vivo

Partneri