Farm Obz 6-7/2021Z dejín
Barbora MACHAJDÍKOVÁ, Vincent MARTZLOFF: Aspekty obezity v antickom Grécku a Ríme
Ivan LÁBAJ: Lekári medzi humanistami 16. storočia na území dnešného Slovenska        
Marek ŠIBAL, Mária ŠIBALOVÁ: Vis admirabilis magis, quam investigabilis – teoretické východiská diela De divino in medicina Karola Ota Mollera  

    
Beata RICZIOVÁ, Oľga VANEKOVÁ: Zachariáš Teofil Huszty – variolizácia a vakcinácia v bratislavských periodikách Ungrisches Magazin a Zeitschrift von und für Ungern       
Lucia LAUKOVÁ: Snahy o reformovanie lekárenstva v Uhorsku v druhej polovici 18. storočia v diele Kritischer Kommentar über die östreichische Pharmakopee (1785) od Zachariasa Gottlieba Husztyho       
Lucia LAUKOVÁ: Zacharias Gottlieb Huszty: Diskurz o medicinálnej polícii (1786)     


Content

From history
Barbora MACHAJDÍKOVÁ, Vincent MARTZLOFF: Aspects of Obesity in Ancient Greece and Rome       
Ivan LÁBAJ: Doctors among Humanists of the 16th Century in the Territory of Present-day Slovakia       
Marek ŠIBAL, Mária ŠIBALOVÁ: Vis admirabilis magis, quam investigabilis – Theoretical Precursors for Karl Otto Moller‘s Treatise De divino in medicina       
Beata RICZIOVÁ, Oľga VANEKOVÁ: Zachariáš Teofil Huszty – Variolization and Vaccination in Bratislava Periodicals Ungrisches Magazin and Zeitschrift von und für Ungern       
Lucia LAUKOVÁ: Reformatory Efforts in the Field of Pharmacy in Hungary in the Second Half of the 18th Century in the Work Kritischer Kommentar über die östreichische Pharmakopee (1785) by Zacharias Gottlieb Huszty       
Lucia LAUKOVÁ: Zacharias Gottlieb Huszty: Discourse on the Medical Police (1786)Loading...