Farm obzor 10-11/2021Prehľady a experimentálne práce
Lenka Doležalová, Lucie Bláhová, Jan Kuta, Tereza Hojdarová, Šárka Kozáková, Luděk Bláha: Kontaminace cytostatiky v českých a slovenských nemocnicích a lékárnách – monitoring 13 často používaných léčiv        
Andrej DŽONGOV, Juraj SÝKORA: Intratekálne podanie chemoterapie        
Boris DUDÍK, Juraj SÝKORA: Štandardné pracovné postupy prípravy monoklonových protilátok v onkológii     


Content

Reviews and articles
Lenka Doležalová, Lucie Bláhová, Jan Kuta, Tereza Hojdarová, Šárka Kozáková, Luděk Bláha: Cytostatic contamination in Czech and Slovak hospitals and pharmacies – monitoring of 13 frequently used drugs        
Andrej DŽONGOV, Juraj SÝKORA: Intrathecal administration of chemotherapy        
Boris DUDÍK, Juraj SÝKORA: Standard operating procedures for preparing monoclonal antibodies in oncology   Loading...