Farm Obz 6-7/2023Súhrny prednášok a posterov

X. jarná konferencia klinickej farmácie. Depreskripcia a úloha klinického farmaceuta, 12. mája 2023 Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Ružinov    

Úradné oznamy

Zákon č. 363/2011 Z.z. z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (1. časť) 

Personálie

Dr. h. c., Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. – osemdesiatročný    Content

Reviews and articles
X. spring conference on clinical pharmacy    

Personalities
Dr. h. c., Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.