Prof. Ing. Milan Remko, DrSc., CChem FRSC 60-ročný

 

V ostatnom čase sme si pripomenuli šesdesiatiny pána prof. Ing. Milana Remka, DrSc., zástupcu vedúceho Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Náš jubilant sa narodil 29. 10. 1948 v Jasenovej. Základnú školu navštevoval v rodnej Jasenovej (prvý až piaty ročník) a v Dolnom Kubíne. V rokoch 1963 1966 navštevoval Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Po maturite začal v roku 1966 študovať na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1971 v odbore "fyzikálna chémia" a získal titul "inžinier". Po jednoročnej vojenskej prezenčnej službe v roku 1972 začal pracovať na Ústave polymérov SAV v Bratislave. Na SAV pôsobil do roku 1974, kedy odchádza do rezortného výskumu na Výskumnom ústave papieru a celulózy (VÚPC) Bratislava. Na VÚPC pôsobil do roku 1978. Ten istý rok prešiel na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje doteraz. V roku 1977 získal vedeckú hodnosť kandidáta chemických vied (CSc.) v odbore fyzikálna chémia, v roku 1991 sa habilitoval v odbore fyzikálna chémia na Prírodovedeckej fakulte UK (habilitačná práca "Fyzikálnochemické štúdium derivátov kyseliny karbámovej"), V roku 1994 obhajuje DrSc. v odbore fyzikálna chémia na Chemickotechnologickej fakulte STU (CHTF STU doktorská dizertačná práca "Fyzikálnochemické štúdium membránovoaktívnych liečiv") a v roku 1998 sa stal profesorom pre odbor fyzikálna chémia a chemická fyzika CHTF STU.

Na študijných pobytoch v zahraničí bol v rokoch 1981 a 1996 (University of Groningen, Holandsko), 1987 (Southern Illinois University Garbondale, USA), 1994 (University ErlangenNürnberg, Nemecko), 1995 (University of Cambridge, V. Británia), nepretržite v rokoch 1991 až 2008 (University of Innsbruck, Rakúsko), 1999, 2000 (University of Oxford, V. Británia), 2003, 2005 (German Cancer Research Centre Heidelberg, Nemecko), 2005, 2006 (Free University Amsterdam, Holandsko).

Zameriava sa na farmaceutickú a medicínsku chémiu, liečivá účinkujúce na excitabilných membránach, liečivá kardiovaskulárneho systému, inhibítory enzýmov; teoretickú a počítačovú chémiu, štruktúru medzimolekulových komplexov a liečiv a na molekulové modelovanie v chémii a biológii.

Na Farmaceutickej fakulte UK najprv pôsobil ako vedecký pracovník a od roku 1990 ako vysokoškolský učiteľ. Pedagogicky je činný na Katedre farmaceutickej chémie vo všetkých formách výučby. Konštituoval a prednáša v slovenskom aj v anglickom programe predmet "molekulové základy vývoja liečiv". Pre študentov anglického programu prednáša aj predmet "farmaceutická chémia". Doposiaľ vychoval 32 diplomantov, 13 PharmDr a 3 PhD. Je členom odborových komisií doktorandského štúdia zo študijných odborov farmaceutická chémia (FaF UK), predsedom odborovej komisie fyzikálna chémia (FaF UK), teoretická a počítačová chémia a environmentálne inžinierstvo (obidve na Fakulte chemickej a potravinovej technológie STU). Je členom Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK.

Vo vedeckovýskumnej činnosti získal viaceré granty a štipendiá (JSPS Fellowship, Japonsko; Senior Fullbright Schollarship, USA; DAAD štipendium, Nemecko; grant Cambridge Colleges and University, grant Oxford Colleges and University, Veľká Británia; grant Európskej únie "Copernicus" HPC grant Európskej únie, COST grant EU, niekoľko grantov v rámci vedeckej spolupráce RakúskoSlovensko a viaceré granty Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR (VEGA).

Profesor Remko je autorom viac ako 200 pôvodných vedeckých prác z oblasti chémie a farmácie uverejnených v zahraničných aj domácich recenzovaných odborných časopisoch, ktoré boli doposiaľ viac ako 840krát citované, z toho bolo 770 SCI citácií. Je autorom kníh: Základy medicínskej a farmaceutickej chémie, Medicínska chémia, Molekulové modelovanie. Princípy a aplikácie, Metódy výskumu a vývoja liečiv. Je spoluautorom kníh Memorix klinickej farmakológie, QSAR in Design of Bioactive Compounds, vysokoškolských skrípt: Teoretické základy farmaceutickej chémie a Vybrané kapitoly z farmaceutickej chémie: Molekulové základy vývoja liečiv.

Je členom viacerých profesných medzinárodných organizácií vrátane The American Chemical Society (USA), Fellow of The Royal Society of Chemistry Londýn (CChem FRSC), The World Association of TheoreticallyOriented Chemists (doživotný člen). V roku 1998 mu bolo vo Veľkej Británii za prácu v oblasti chémie udelené ocenenie The Order of International Fellowship (MOIF). V roku 2000 mu Kráľovská chemická spoločnosť (RSC) so sídlom v Londýne udelila ocenenie Award of an RSC Journals Grant. Je predsedom celoštátnej Odbornej skupiny molekulového modelovania a molekulovej grafiky Slovenskej chemickej spoločnosti a členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS). Od roku 2006 pôsobí v Akreditačnej komisii Vlády SR (člen pracovnej skupiny pre oblasť výskumu 12: Chémia, chemická technológia a biotechnológie). Je "Associate Editor" (coeditor) medzinárodného vedeckého časopisu Chemical Papers. V roku 2005 bol ocenený Weberovou cenou SFS, v roku 2007 Medailou PhMr. V. J. Žuffu (SFS) a od roku 2008 je čestným členom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, ktoré je najvyšším ocenením tejto vedeckej a odbornej organizácie.

Vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som sa touto cestou jubilantovi poďakoval za jeho doterajšiu prácu, ktorou sa profiloval v chemických a farmaceutických vedách a do ďalšej výchovnovzdelávacej, vedeckovýskumnej a organizátorskej činnosti mu zaželal predovšetkým plné zdravie, pohodu a radosť z doterajšej činnosti v prospech nás všetkých.

 

Partneri